Ostatnio: nigdy

Darmowe galerie dla serwisów aukcyjnych

Edukacja dla bezpieczeństwa

1
23Opis projektu nauczyciela /p.Przemysław Poczynek/

FILMY O PIERWSZEJ POMOCY:

aFilm o pierwszej pomocy...

bPokaz ratownictwa

cPozoracja wypadku samochodowego...

dResuscytacja krążeniowo-oddechowa


ePierwsza pomoc - Minister SWiA

fApteczka pierwszej pomocy...gPIERWSZA POMOC - cz.I

PIERWSZA POMOC - cz.II

PIERWSZA POMOC - cz.III


PROFILAKTYKA WYPADKÓW DROGOWYCH:

jFilm "Profilaktyka wypadków drogowych" cz. 1 z 3

Film "Profilaktyka wypadków drogowych" cz. 2 z 3

Film "Profilaktyka wypadków drogowych" cz. 3 z 3h

Pierwsza pomoc w wykonaniu Jasia Fasoli

i

Candid camera Basic Life Support
PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA:

LITERATURA PRZEDMIOTU

Podstawy prawne bezpieczeństwa państwa

Zalecana:

1. Aspekty prawne bezpieczeństwa i obronności państwa, Zeszyt Problemowy TWO 1/2007;

2. Fehler W. „Instytucje bezpieczeństwa narodowego RP, w: Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa 2003;

3. Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2004;

4. Gąska M., Kompetencje organów władzy wykonawczej w dziedzinie obronności państwa i sił zbrojnych, AON, Warszawa 2002;

5. Konieczny J., Bezpieczeństwo publiczne w procesie transformacji, WSzH w Pułtusku, Rocznik Nauk Politycznych 2000, nr 2;

6. Jakubczak R. (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Strategie i wyzwania, Warszawa 2006;

7. Wołpiuk W. J., Państwo wobec szczególnych zagrożeń. Komentarz wybranych przepisów konstytucji RP z 1997r., Warszawa 1998;

8. Wołpiuk W. J., Siły Zbrojne w regulacjach Konstytucyjnych RP, Warszawa 1998;

9. Balcerowicz B., Bezpieczeństwo polityczne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2004;

10. Bobrow D. B., Haliżak E., Zięba R. (red. nauk.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Warszawa 1997;

11. Kitler W., Obrona narodowa w wybranych państwach demokratycznych, Warszawa 2001;

12. Skrzydło W. (red. nauk.), Ustroje państw współczesnych, Lublin 2000;

13. Trejnis Z., Siły zbrojne w państwie demokratycznym i autorytarnym, Warszawa 1997.


Uzupełniająca:

1. Molek W., Wojciszko M., Rola i miejsce administracji publicznej w województwie w przygotowaniach obronnych RP, ZP TWO 4/2006;

2. Wojciszko M., Uwarunkowania organizacyjno-prawne związane z kierowaniem obronnością państwa w ramach współpracy cywilno-wojskowej, Wiedza Obronna Kwartalnik 3/2007;

3. Stawecki P., Konstytucje Polski a Siły Zbrojne 1791-1935. Studium historyczno-prawne, Warszawa 1999.

4. Wojciszko M., System rządów podstawowym wyznacznikiem przy konstruowaniu systemu kierowania bezpieczeństwem państwa Część I, Wiedza Obronna Kwartalnik TWO 2/2009;

5. Wojciszko M., System rządów podstawowym wyznacznikiem przy konstruowaniu systemu kierowania bezpieczeństwem państwa Część II, Wiedza Obronna Kwartalnik TWO3/ 2009;

6. Wojciszko M., Problematyka obronności w projektach konstytucji III RP i w konstytucji RP z 1997 roku, Wojskowy Przegląd Prawniczy Nr 3 z 2009.

W. Molek, M. Wojciszko


ROLA I MIEJSCE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE

W PRZYGOTOWANIACH OBRONNYCH RP

Wprowadzenie

1. Struktura administracji publicznej w województwie

1.1 Administracja rządowa

1.2 Samorząd terytorialny

1.3 Administracja niezespolona

Wprowadzenie

Załamanie podziału dwublokowego świata w ostatnich dekadach poprzedniego stulecia oraz cały szereg innych wydarzeń w stosunkach międzynarodowych dały początek istotnym przemianom w wielu dziedzinach działalności człowieka. Jeden z obszarów w którym niewątpliwie doszło do istotniejszych przewartościowań to bezpieczeństwo

Nowa filozofia w podejściu do problematyki bezpieczeństwa zaowocowała w wielu państwach szeregiem jakościowo nowych rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych w przedmiocie bezpieczeństwa i obronności, szczególnie widoczne stało się to w takich państwach jak Polska, gdzie powyższe zmiany zbiegły się w czasie z procesem transformacji ustrojowej państwa.

W Polsce ostatnie kilkanaście lat, w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa, to okres intensywnych i gruntownych zmian na wielu płaszczyznach (legislacyjnej, organizacyjnej, funkcjonalnej) i poziomach (centralnym, regionalnym i lokalnym) wprowadzanych w sposób ciągły i skoordynowany.

Na potrzeby niniejszego opracowania można przyjąć, iż system bezpieczeństwa państwa (SBP) to skoordynowany wewnętrznie zbiór elementów organizacyjnych (ogół wyodrębnionych organów, instytucji) ukierunkowanych na przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom państwa, a w szczególności politycznym, gospodarczym, psychospołecznym, ekologicznym i militarnym

Zatem zarówno do systemu bezpieczeństwa, jak i systemu obronnego należy zaliczyć, obok innych elementów, organy administracji publicznej w państwie, co więcej są to te elementy systemu, które mają podstawowy wpływ na jego funkcjonowanie.

Ogólne podstawy organizacji i zasady funkcjonowania administracji publicznej w Polsce określa Konstytucja RP z 1997 r. Ramy nakreślone w ustawie zasadniczej zostały następnie sprecyzowane w ustawodawstwie powszechnym i aktach wykonawczych.

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa z dniem 1 stycznia 1999 r. wprowadziła zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny państwa. Jednostkami zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego zostały: gminy, powiaty i województwa. Dodatkowo na mocy tego aktu prawnego utworzono w państwie szesnaście województw.

Następnym aktem prawnym wprowadzającym reformę administracji publicznej

w państwie jest ustawa z 1998 r. o administracji rządowej w województwie. Ustawa określa m.in. podmioty właściwe zostały wykonywania administracji publicznej w województwie.

W świetle art. 1 administrację publiczną w województwie wykonują:

1) organy administracji rządowej:

a) wojewoda sprawujący władzę administracji ogólnej,

b) organy administracji niezespolonej,

2) organy samorządu województwa.

1. 1 Administracja rządowa

W Polsce na administrację rządową, powtórzmy stanowiącą część administracji publicznej składają się naczelne, centralne oraz terenowe organy.

Kierowanie administracją rządową należy do właściwości RM, stanowi o tym art. 146. Konstytucji RP, natomiast w świetle art. 148 zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji rządowej jest prezes RM. Kierowanie określonymi działami administracji rządowej należy do ministrów (art. 149). Zakres działania ministra kierującego działem administracji rządowej określają ustawy.

Administrację rządową na obszarze województwa wykonują:

1) wojewoda,

2) działający pod zwierzchnictwem wojewody kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży, wykonujący zadania i kompetencje określone w ustawach,

3) organy administracji niezespolonej,

4) organy samorządu terytorialnego, jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej wynika z ustawy lub z zawartego porozumienia,

5) działający pod zwierzchnictwem starosty kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży, wykonujący zadania i kompetencje określone w ustawach,

6) organy innych samorządów, jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej następuje na podstawie ustawy lub porozumienia .

Do organów rządowej administracji zespolonej w województwie należą:

a) Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,

b) Komendant Wojewódzki Policji,

c) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,

d) Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny,

e) Wojewódzki Inspektor Geodezji i Kartografii,

f) Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,

g) Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa,

h) Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej,

i) Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,

j) Wojewódzki Lekarz Weterynarii,

k) Kurator Oświaty.

1. 2 Samorząd terytorialny

Konstytucja w rozdziale o samorządzie terytorialnym stanowi, iż podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina natomiast inne jednostki samorządu lokalnego i regionalnego określa ustawa. Jednostki te zostały określone w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa . Gminy, jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego działają na

Mieszkańcy gminy, powiatu, województwa z mocy prawa tworzą wspólnotę samorządową (mieszkańcy powiatu – lokalną, a mieszkańcy województwa - regionalną wspólnotę samorządową). Jednostki samorządu terytorialnego wykonują zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, posiadają także osobowość prawną. Ich samodzielność podlega ochronie sądowej.

Organami gminy są rada gminy, wójt (burmistrz, prezydent miasta). Organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada gminy, natomiast organem wykonawczym jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu gminy. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa statut gminy, który podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem. Organami nadzoru nad samorządem gminnym są premier i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa. W myśl obowiązującego prawa prezes RM sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach i formach określonych w Konstytucji i ustawach .

Organami powiatu są rada powiatu i zarząd powiatu. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. Kontroluje ona działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. Rada powiatu kontrole sprawuje poprzez komisję rewizyjną, powoływaną w tym celu, w skład której wchodzą radni powiatu. Statut reguluje organizacje wewnętrzną i tryb pracy rady. Organem wykonawczym powiatu jest zarząd powiatu w skład, którego wchodzą starosta jako przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie. Zarząd powiatu wybierany jest przez radę powiatu.

1. Podstawy prawne przygotowań obronnych w RP

Mówiąc o podstawach prawnych przygotowań obronnych należy rozpocząć od przytaczanej już strategii bezpieczeństwa narodowego z 2003 r. , jakkolwiek strategia nie posiada cech aktu prawnego, a zaliczyć ją należy do dokumentów doktrynalnych. Tego rodzaju dokumenty, jak SBN, należy traktować jako swoistą osnowę dla rozwiązań prawnych w przedmiocie bezpieczeństwa i obronności państwa . W dokumencie tym wskazuje się, iż skuteczność strategii bezpieczeństwa zależy od harmonijnego współdziałania wszystkich instytucji państwowych, organów władzy i administracji państwowej zgodnie z uprawnieniami i zadaniami przypisanymi im przez Konstytucję RP i ustawy.

Zgodnie z obowiązującym prawem ogólne kierowanie obronnością w Polsce w czasie pokoju należy do Rady Ministrów. Kierowanie obronnością w czasie pokoju obejmuje głównie kierowanie przygotowaniami obronnymi państwa. Stanowi o tym już najwyższej rangi akt prawny w państwie. W art. 146 Konstytucji RP z 1997 r. w przedmiocie nas interesującym postanawia się, iż w zakresie i na zasadach określonych w konstytucji i ustawach Rada Ministrów zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa, porządek publiczny oraz sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju.

Zatem wykonywanie zadań obronnych przebiegać powinno według zasad obejmujących:

1) tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych;

2) koordynowanie planowania i realizacji zadań obronnych w ramach działów administracji rządowej i w województwach;

3) współdziałanie organów administracji publicznej, przedsiębiorców, innych jednostek organizacyjnych oraz organizacji społecznych w planowaniu i realizacji zadań obronnych;

4) zapewnianie warunków przekazywania informacji i decyzji dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych.

. W rozporządzeniu określone zostały podmioty w stosunku do których prowadzona może być kontrola. Na szczeblu województwa są to m.in.:

1) urzędy wojewódzkie oraz urzędy stanowiące aparat pomocniczy terenowych organów niezespolonej administracji rządowej;

2) komendy, inspektoraty i inne jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz powiatowych;

3) urzędy gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałków województw;

4) jednostki organizacyjne podległe albo nadzorowane przez wojewodów, organy niezespolonej administracji rządowej, kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz powiatowych, a także organy samorządu terytorialnego;

5) jednostki organizacyjne, dla których organ administracji rządowej lub organ samorządu terytorialnego jest organem założycielskim;

6) przedsiębiorcy realizujący zadania obronne .

2. Realizacja przygotowań obronnych w województwie na podstawie obowiązującego prawa

Administracja publiczna w terenie posiadała i posiada ważną rolę do spełnienia w przygotowaniach obronnych państwa, a od pewnego czasu staje się ona jeszcze istotniejsza z uwagi na wiele czynników, wystarczy tutaj choćby wymienić członkostwo Polski w NATO i wynikające stąd zadania oraz przesuwanie wielu zadań ze szczebla centralnego na terenowy, będące wynikiem pozytywnej tendencji decentralizacji w rządzeniu państwem.

). Wojewoda w ramach kierowania wykonuje zadania w zakresie i na zasadach określonych w ustawach, a w szczególności:

1) określa szczegółowe kierunki działania dla kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży, organów administracji niezespolonej oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań obronnych;

2) kieruje realizacją przedsięwzięć związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa wykonywanych przez marszałków województw, starostów, wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast), przedsiębiorców oraz inne jednostki organizacyjne i organizacje społeczne mające swoją siedzibę na terenie województwa;

3) koordynuje przedsięwzięcia niezbędne dla zabezpieczenia mobilizacji jednostek wojskowych i wykonywania świadczeń na rzecz obrony;

4) kieruje realizacją przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowisk kierowania dla organów terenowych;

5) organizuje wykorzystanie miejscowych sił i środków na potrzeby obronności państwa i obszaru województwa, w tym ochrony ludności oraz dóbr materialnych i kultury przed środkami rażenia, jak również niesienia pomocy poszkodowanym;

6) kontroluje i ocenia wykonywanie zadań obronnych przez organy, podmioty, jednostki organizacyjne i organizacje;

7) organizuje edukację społeczeństwa dotyczącą przygotowania obronnego oraz prowadzi szkolenia i ćwiczenia obronne.

Do wojewody należy koordynowanie na obszarze województwa działalności organów samorządu terytorialnego w zakresie planowania i nakładania obowiązku świadczeń rzeczowych, w zakresie tym:

1) prowadzi zbiorczy wykaz świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji na obszarze województwa;

2) planuje wydatki finansowe związane z nakładaniem obowiązku świadczeń rzeczowych na obszarze województwa;

3) nadzoruje zadania związane z planowaniem, typowaniem i nakładaniem świadczeń rzeczowych na obszarze województwa;

4) analizuje potrzeby i możliwości realizacji świadczeń rzeczowych przez organy gminy na obszarze województwa, a w razie potrzeby wskazuje wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który może zrealizować zadania nałożenia tych świadczeń;

5) może wystąpić do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) z wnioskiem o przeznaczenie nieruchomości na cele świadczeń rzeczowych w związku z użyciem ich w czasie poboru .

Wojewodowie w ramach przygotowania jednostek organizacyjnych do objęcia ich militaryzacją mają do wykonania obszerny katalog zadań. Do głównych zadań w tym zakresie należy:

1) określanie zakresu przedsięwzięć związanych z przygotowaniem do militaryzacji oraz szczegółowych zasad i trybu ich wykonywania województwach, a także wyznaczanie podległych i nadzorowanych organów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych przedsięwzięć,

2) ustalanie sposobu zabezpieczenia potrzeb sprzętowych i materiałowych jednostek przewidzianych do militaryzacji, w szczególności w zakresie środków transportowych, maszyn i urządzeń, które nie mogą być przydzielone w ramach świadczeń na rzecz obrony, a także sprzętu wojskowego i innego sprzętu specjalistycznego, jeżeli jest on przewidziany w etacie jednostki zmilitaryzowanej lub tabelach należności,

3) uzgadnianie z MON zmiany dotyczące terminów osiągania gotowości do działania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych oraz informowanie właściwych organów o zmianach wynikających z aktualizacji wojewódzkich zestawień zadań,

4) zapewnianie środków finansowych na realizację zadań związanych z przygotowaniem do objęcia militaryzacją ustalonych jednostek organizacyjnych oraz dysponowanie przydzielonymi środkami finansowymi i limitami osób (§ 10 ust. 1).

Do obowiązków starostów (prezydentów miast na prawach powiatu) należy zorganizowanie doręczania i doręczenie kart powołania na terenie powiatu do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (art. 60 ust. 4 ). W

. W świetle art. 208 ust. 1 ustawy na przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty można nałożyć obowiązek świadczeń rzeczowych, polegających na oddaniu do używania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony państwa. Świadczenia rzeczowe mogą być wykonywane na rzecz SZ oraz innych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa.

Zakończenie

Stabilna sytuacja międzynarodowa, wysoki poziom bezpieczeństwa oparty na gwarancjach sojuszniczych i inne pozytywne uwarunkowania nie mogą powodować zaniechania przygotowań obronnych lub traktowania ich jako zagadnień drugorzędnej.

Dodaj komentarz

Autor zablokował możliwość dodawania anonimowych komentarzy. Zaloguj się.

Autor wpisu zablokował możliwość dodawania anonimowych komentarzy. Aktywuj publiczny profil, aby móc komentować ten wpis.

Wykop

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Copyright – 1999-2017 INTERIA.PL , wszystkie prawa zastrzeżone.