Ostatnio: nigdy

Darmowe galerie dla serwisów aukcyjnych

Prawo-zbiór norm przestrzeganych przez społeczeństwo,zagrożonych sankcjami w razie ich nieprzestrzegania

Sens podmiotowy prawa-uprawnienia przynznane jednostce

Sens przedmiotowy-zbiór ogólnych uporządkowanych norm zachowania ,zagrożonych sankcjami w razie ich naruszenia

Prawo stanowione(pozytywne)-zbiór norm ustanowionych przez władzę państwową

Prawo naturalne-zbiór zasad obowiązujące całe społeczeństwo,bez ustanowienia prawnego,wynikające z systemu wartości

Normy prawne-żądanie władzy państwowej aby w określonej sytuacji adresat zachował się w określony sposób

Budowa normy prawnej:

-hipoteza(zawarty adresat i warunki zastosowania)

-dyspzoycja(sposób zachowania)

-sankcja(kara za złamanie)

Przepis prawny-zapis normy w postaci paragrafu(w kodeksach itp.)

Rodzaje sankcji:

-karne(charakter represyjny,odebranie,ograniczenie dóbr np. życia,wloności,majątku)

-egzekucji(zmuszenie nieprzestrzegającego norm do zrealizowania takiego stanu rzeczy,jaki istniałby,gdyby norma była przestrzegana)

-nieważności(jeśli czynnosć prawna została wadliwie dokonana,to nie wywołuje skutków prawnych)

Funkcje prawa:

-stabilizacyjna -utrwala funkcjonujący ład polityczny,gospodarczy,społeczny

-dynamizująca-dzieki odpowiednim zapisom prawnym mozna zmienia rozne obszary zycia

-wychowawcza-wskazuje normy pozytywne,ksztaltuje w spoleczenstwie pozadane modele zachowan

-dystrybutywna-rozdziele w spoleczenstwie dobra i obciazenia,ktore wynikaja z funkcjonowania panstwa

-represyjna-wymierzanie kar za przestepswa

-kulturotwórcza-prawo integruje ludnosc danego panstwa,wplywa na spoleczny system wartosci,prawo ma wartosc kulturowa

-kontrolna-poddaje ludzkie zachowania spolecznej kontroli

-organizacyjna-prawo tworzy ramy dzialania organow wladzy publicznej

-ochronna-prawo chroni wartosci istotne ze spolecznego punktu widzenia


Rodzaje prawa:

-miedzynarodowe

-kanoniczne

-wewnetrzne(krajowe)

-europejskie

Galezie prawa dzielimy na:

-prywatne-chroni interesy jednostki,reguluje stosunki majatkowe i osobiste

-publiczne-sluzy ochronie interesow panstwa,zbiorowosci,dobra wspolnego

Najwazniejsze galeze prawa

-miedzynarodowe publiczne-reguluje stosunki miedzy panstwami i innymi podmiotami(np. organizacje miedzynarodowe).Zrodlem umowy miedzynarodowe,zwyczaj miedzynarodowy

-konstytucyjne-prawo publiczne,obejmuje normy dotyczace ustroju panstwowego,kompetencji organow oraz praw obywateli.Zrodlem jest Konstytucja i ustawy konstytucyjne

-administracyjne-prawo publiczne,reguluje funkcjonowanie organow administacji rzadowej,samorzadowej,a takze ich relacje z obywatelami.Zrodlem jest kodeks postepowania administracyjnego oraz akty wydawane przez rozne organy administracji

-cywilne-prawo prywatne,normuje stosunki majatkowe i niektore niemajtkowe miedzy osobami fizycznymi i prawnymi.Zrodlem:Kodeks Cywilny i ustawy

-karne-prawo publiczne,okresla reguly odpowiedzialnosci i sankcje za czyny zabronione.Dzieli się na materialne,procesowe i wykonawcze.Zrodlem kodeks karny

-finansowe-normuje funkcjonowanie finansow publicznych,gromadzenie,podzial zasobow.Dzieli sie na prawo:budzetowe,bankowe,pdatkowe,finansowania przedsiebiorstw,ubezpieczeniowe

-prawo pracy-mieszane,zawiera cechy publicznego i prywatnego.Reguluje stosunki miedzy pracownikiem a pracodawca.Zrodlem kodeks pracy

-rodzinne-normuje stosunki majatkowe i niemajatkwoe w ramach rodziny(wladza rodzicielska,alimenty,adopcje)


Hierarchia aktów prawnych:

KONSTYTUCJA->Ratyfikowane umowy miedzynarodowe->rozporzadzenia,dyrektywy UE -> Ustawy i rozporzadzenia z mocą ustawy -> Rozporzadzenia -> Akty prawa miejscowego

Konstytucja-najwazniejszy akt prawny w panstwie.Okresla ustroj,kompetencje organow,relacje miedzy nimi,prawa,wolnosci i obowiazki obywateli

Ratyfikowane umowy miedzynarodowe-wyrazenie zgody na zwiazanie sie przez panstwo trescia umowy przez glowe panstwa(rzadziej parlament).Obejmuja zagadnienia:zawieranie pokojow,sojuszy,ukladow politycznych.Z wolnosciami,prawami,obowiazkami obywateli

Ustawa-akt prawny o charakterze ogolnym,uchwalony przez parlament.Moze dotyczyc kazdej sprawy z wyjatkiem sprawy zakazanej przez Konstytucje

Rozporzadzenia-akt normatywny,wydawana na podstawie ustawy,aby mogla ona byc wykonana przez odpowiednia instytucje

Akty prawa miejscowego-obowiazuja na obszarze dzialania organu ktory go wydal.Moga byc wydana przez sejmik wojewodzki,rade powiatu i gminy,zarzad wojewodztwa,powiatu i wojta(burmistrza,prezydenta)Ustawy publikowane są w Dzienniku Ustaw RP(DzURP)

-"Monitor polski"-publikowany przez Prezesa Rady Ministrów.Ogłasza się w nim tresci uchwał Sejmu,Sentau,niektore uchwaly rzadu i niektore zarzadzenia ministrow


Prawo karne

Czyny zagrozone karą:

-przestepstwa

* Zbrodnia(powyzej 3 lat pozbawienia wolnosci) np. zabojstwo

*wystepek(ponizej 3 lat) np. znieslawienie

-wykroczenia


Ze wzgledu na sposob scigania

-scigana z urzedu(rozboj,falszywe zenania)

-scigane na wniosek osoby pokrzywdzonej (np.gwalt)

Ze wzgledu na rodzaj skargi:

-publicznoskargowe-oskarzycielem prokurator

-prywatnoskargowe-oskarzycielem poszkodowany


Kara-srodek przymusu stosowany przez panstwo wobece osoby uznanej za winna popelnienia przestepstwa

Rodzaje kar:

-pozbawienie wolnosci(od miesiaca do 15lat, 25 lat, dozywocie)

-ograniczenie wolnosci(od 1 miesiaca do roku)-wykonywanie pracy danej przez sad,nie mozna sie przeprowadzic

-grzywna(od 10 do 360 stawek dziennych)

Srodki karne:

-pozbawienie praw publicznych

-zakaz prowadzenie pojazdow

-zakaz wykonywania zawodu

-nawiazka

-przepadek przedmiotow

-publiczne ogloszenie wyroku

Prawo cywilne

Prawo cywilne-reguluje stosunki majatkowe miedzy osobami fizycznymi i prawnymi oraz stosunki osobowe miedzy obywatelami

Regulacje cywilnoprawne oparte sa na zasadach:

-uznania i ochrony osobowosci kazdego czlowieka w rownej mierze

-calkowitej i rownej ochrony mienia

-zakazu naduzywania praw podmiotowych

-swobody umow

-ochrony zaufania

Kazdy czlowiek(osoba fizyczna) z chwila urodzenia staje sie podmiotem praw i obowiazkow,a tym samym nabywa zdolnosc prawna

Osoba prawna-jednostka organizacyjna,ktora moze wystepowac jako samodzielny podmiot prawa


Dzialy prawa cywylinego:

-czesc ogolna

-prawo rzeczowe

-prawo zobowiazan

-prawo spadkowe

-prawo rodzinne

-prawo na dobrach niematerialnych

Postepowanie karne
Etapy procesu:

1.Postepowanie przygotowawcze

Etap rozpoczyjacy proces karny.Moze miec postac sledztwa lub dochodzenia.Przesluchanie swiadkow,zebranie dowodow itp.

2.Postepowanie główne-wniesienie aktu oskarzenia.Rozprawa I instacji,konczaca sie wydaneim wyroku

3.Postepowanie apelacyjne-srodki odwolawcze postepowania przed sadem II instancji.Zamiast ławników sędziowie

4.Postepowanie wykonawcze- w chwili uprawomocnienia wyroku,ktory przesyla wniosek o wykonanie wyroku

Srodki odwolawcze:

Apelacja-odwolanie od nieprawomocnego wyroku sadu I instancji do sadu II instancji.Mozna ja wniesc w ciagu 14 dni

Zazalenie-skierowane przeciw postanowieniom sadu.Mozna je wniesc w ciagu 7 dni

Kasacja-nadzwyczajny srodek odwolawczy od wyroku sadu II instancji z powodu naruszenia prawa i procedur w trakcie procesu.Mozna ja wniesc w ciagu 30 dni.Funkcje sadu kasacyjnego pelni Sad Najwyzszy

Strony procesu karnego:sędzia,ławnicy,prokurator(oskarzyciel),oskarzony i jego obronca,publicznosc

Postepowanie cywilne

Przebieg procesu:

-Proces cywilny wszczynany jest w wyniku powództwa czyli na żadanie udzielenia ochrony prawnej

-Strona ktora uwaza ze jej uprawnienia zostaly naruszone wnosi do sadu pismo procesowe

-Pozwe,w zaleznosci od charakteru sprawy wnosi sie do sadu okregowego lub rejonowego

-Glownym etapem procesu jest rozprawa przed sadem.Stronami w czasie rozprawy są powód(strona,która kieruje do sadu pozew) i pozwany(strona przeciw ktorej wytacza sie powodztwo)

-Postepowanie konczy sie orzeczeniem sadu;moze miec charakter wyroku,postanowienia lub zarzadzenia

-Istnieje mozliwosc odwolania sie od wyroku sadu I instancji do sadu II instacji

-Srodkami odwolawczymi sa apelacja,kasacja oraz zazaleniePrawa czlowieka-prawa nalezne kazdemu czlowiekowi bez wzgledu na rase,narodowosc,pochodzenie,plec,wiek,zawod itd.Wynikaja one z samego faktu bycia czlowiekiem

Cechy praw czlowieka

-przyrodzone-czlowiek nabywa je przez urodzenie sie,a niektore ma nawet przed urodzeniem

-powszechne-przysluguja bez wyjatku kazdej osobie

-niezbywalne-nie mozna sie ich zrzec

-nienaruszalne-nie mozna czlowieka pozbawic tych praw

Generacje praw czlowieka-Wywodza sie z Powszechnej Deklaracji Praw Czlowieka(1948):

-Prawa pierwszej generacji-trzy najwazniejsze prawa:do zycia,wolnosci i wlasnosci.Sa to prawa podstawowe,wynikajace z natury ludzkiej,przyrodzone jego godnosci

-Prawa drugiej generacji(ekonomiczne,socjalne,kulturalne)-zapewniajace byt materialny oraz rozwoj fizyczny i duchowy: prawo do pracy,wynagrodzenia,nauki,wypoczynku,ochrony zdrowia,korzystania z osiagniec kulturalnych

-Prawa trzeciej generacji(prawa kolektywne-odnoszace sie do jakosci zycia) -prawo do pokoju,do demokracji,do rozwoju,do pomocy humanitarnej


Najwazniejsze dokumenty:

-Karta Narodow Zjednoczonych(1945)

-Powszechna Deklaracja Praw Czlowieka(1948)

-Miedzynarodowe Pakty Praw Czlowieka(1966)

-Konwencja w sprawie wyeliminowania wszelkich form dysryminacji rasowych(1966)

-Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskriminacji kobiet(1979)

-Konwencja przeciwko torturom i innemu nieludzkiemu lub ponizajacemu traktowaniu lub karaniu(1984)

-Konwencja o prawach dziecka(1989)

-Konwencja o ochronie praw pracownikow migrujacych i czlonkow ich rodzin(1990)Systemy ochrony praw czlowieka

Miedzynarodowy

Podstawa jest Organizacja Narodow Zjednoczonych(ONZ).Glownym organem jest Rada Gospodarczo-Spoleczna,ktorej rola polega na opracowywaniu traktatow miedzynarodowych i badaniu przestrzegania Powszechnej Deklaracji Praw Czlowieka

Europejski

Europejska konwencja o ochronie praw czlowieka(1950)

Na jej podstawie powstaly Europejska Komisja Praw Czlowieka oraz Trybunal Praw Czlowieka


OBWE- Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

(OSCE Organization for Security and Co-operation in Europe)

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie jest ogólnoeuropejską organizacją zrzeszającą 55 państw, głównie europejskich ale wśród członków organizacji znajdują się również USA, Kanada, byłe republiki radzieckie.ziałalność organizacji poświęcona jest wielu problemom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, takimi jak: kontrola zbrojeń, prawa człowieka, monitorowanie wyborów, ekonomiczne i ekologiczne bezpieczeństwoSystem pozarzadowy(NGO)

-Czerwony Krzyz-ochrona praw czlowieka,zapobieganie i lagodzenie cierpienia ludzkiego,ochrona ludzkiej godnosci

-Amnesty International-zapobieganie lamaniu praw czlowieka a szczegolnie zabiegania o amnestie dla wiezniow sumienia-osob wiezionych z powodu pogladow,rasy czy pochodzenia

-Miedzynarodowa Helsinska Federacja Praw Czlowieka-Fundacja prowadzi rozległą działalność, ocenia nowe akty prawne z punktu widzenia praw człowieka, analizuje przypadki naruszeń praw człowieka, udziela pomocy grupom i osobom pokrzywdzonym, podejmuje też inicjatywy ustawodawcze

Wykop

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Copyright – 1999-2017 INTERIA.PL , wszystkie prawa zastrzeżone.