Ostatnio: 18.05.2018

Darmowe galerie dla serwisów aukcyjnych

Sukcesy Jarosława Kaczyńskiego i jego rządu. Co takiego zrobił rząd Kaczyńskiego, rzad PiS przez 2 lata rządzenia? Czyli Lista ponad 100 sukcesów PiS,

prof. Lecha Kaczyńskiego uznano za niegodnego prezydenta... pomimo wiedzy, obycia, doświadczenia politycznego, prawości jaką się w życiu wykazał piastując wysokie stanowiska (prześwietlono Go na wylot, szukając haków, a nie znaleziono)…

Dla przypomnienia: PC (Porozumienie Centrum)bylo jedyną partią,której czlonek nie mógl być TW.


Co PiS dokonało w czasie, gdy miało władzę tylko przez krótki czas, podkreślam: spadek bezrobocia, wzrost PKB, powszechny lęk przed korupcją skutkujący jej spadkiem, poszerzanie dostępu do zawodu sędziego i prokuratora, nacisk na równomierny rozwój wszystkich! (nie tylko zachodnich i centralnego) rejonów Polski, uznawane przez niektórych za wadę – brak wyprzedaży majątku Narodowego, zwanego szumnie PRYWATYZACJĄ.

W Polityce zagranicznej sukcesy markowano wyśmiewaniem minister Fotygi (z której robiono w mediach "słusznych" kompletną idiotkę) chociaż była kompetentna w porównaniu do ministra PO Bartoszewskiego, który nie tylko nie miał wykształcenia, nie miał nawet mgr, ale znał wyłącznie język niemiecki i musiał korzystać z pomocy tłumaczy języka angielskiego jako minister spraw zagranicznych!!! (to ewenement) Fotyga oczywiście biegle władała angielskim - a także rosyjskim (w stanie wojennym utrzymywała się ucząc tych dwóch języków) i jest magistrem ekonomii - specjalność: handel zagraniczny na Uniw. Gdańskim - ukończyła też Duńską Szkołę Administracji Publicznej, dochodzą liczne staże i szkolenia m.in. w USA oraz Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju...

Mamy powodzie i widzimy rozczulone twarze polityków, ale gdyby zrealizowano przygotowane przez rząd J. Kaczyńskiego projekty umocnień anty-powodziowych na Wiśle – do Płocka – (pieniądze miały pochodzić z budżetu UE, a nie z naszego jak na zwalczanie skutków), to dziś byłoby mniej płaczących i być może ocalono by życie wielu. I to są działania, a nie zapomogi dawane z litości. Trzeba stworzyć warunki, by człowiek mógł sam zapracować na siebie i rodzinę (walka z bezrobociem), i to się PiS udawało.

HGW zarzuca niekompetentne przygotowania PiSu do EURO 2012, chociaż rząd PiS zrobił czystki w przepisach aby nam póżniej łatwiej było budować te stadiony, natomiast dzięki min. Gierychowi (LPR) – przywrócono naukę logicznego myślenia poprzez wymóg matematyki na maturze, walczono z przemocą szkolną przez program 0 tolerancji i wprowadzenie mundurków w szkołach (proszę zainteresować się co w tym temacie dzieje się dzisiaj!), położono duży nacisk na politykę prorodzinną: becikowe ulgi, za rządu PIS był najlepszy stan gospodarki i wszelkich wskaźników z nią powiązanych, a nawet wskaźnik zadowolenia społecznego, na giełdzie panowała wielka hossa, WIG, WIG20, MIDWIG biły rekordy:

PO OWOCACH ICH POZNACIE.

Wszystkich, którzy namawiają do “bojkotu” wyborów uważam za działających na szkodę Polski. Trzeba wybierać i robić to MĄDRZE. Kto nie idzie, niech potem nie narzeka, że rządzą niegodni ludzie.

Na wielu z tych punktów będzie bazowała obecna ekipa rządząca i zapewne przypisze je sobie.

CO PRZEZ DWA LATA ZROBIŁ PIS ? TROCHĘ FAKTÓW DLA NIEDOINFORMOWANYCH

Oto lista około 100 punktów prezentujących prace rządu w ostatnich dwóch latach. To odpowiedź na kłamstwa serwowane przez liderów PO oraz niektóre media jak np. TVN. Informacje są podzielone na poszczególne działy, nie musicie czytać wszystkiego, niech każdy przeczyta to co go interesuje najbardziej, ale niech przeczyta cokolwiek, aby miał wiedzę na temat tego co się faktycznie dokonało.

1. Utworzenie CBA, dotychczas aresztowano 115 osób, skierowano 297 zarzutów o popełnienie przestępstwa, zabezpieczono na poczet przyszłych kar około 13,5 mln złotych.

2. Rozwiązanie nie zweryfikowanych po 1989 roku WSI i powołanie nowych służb wojskowych (Wywiad i Kontrwywiad).

3. Wprowadzono nowe procedury zakupu sprzętu wojskowego oraz organizowania przetargów.

4. We wrześniu b.r. przedstawiono pierwszy w historii polskiej piłki nożnej akt oskarżenia o korupcję, obejmujący 34 osoby. Od 2005 roku przeprowadzono 36 kontroli w 18 związkach sportowych, w czterech przypadkach zawieszono władze, wprowadzając kuratora.

5. Przygotowano projekt zmian dotyczących lustracji majątkowej osób pełniących funkcje publiczne, nakazujących nie tylko przedstawienie swojego majątku, ale również jego źródeł.

6. Ocena działalności Policji wg badań CBOS poprawiła się z 57% w październiku 2005 roku do 73% w maju 2007 roku. W 2006 roku ogólna liczba przestępstw w porównaniu z 2005 rokiem spadła o około 90 tys. czyli o prawie 7%, natomiast wykrywalność przestępstw wzrosła z 58,6% w 2005 roku do 67,4% w 2007 roku.

7. Przygotowany został plan modernizacji Policji oraz m.in. Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z którym do roku 2009 na Policję zostanie przeznaczone około 4,4 mld złotych natomiast na PSP niespełna miliard złotych. Płace Policjantów w samym 2007 roku wzrosły o 219 złotych brutto.

8. Od stycznia 2008 roku Polska weszla do Systemu Informacyjnego Schengen, dzięki czemu zniesione zostaly kontrole graniczne na przejściach na zachodniej oraz południowej granicy, natomiast od marca 2008 roku również na przejściach lotniczych.

9. Przygotowany został pierwszy w historii informatyzacji polskiej administracji publicznej `Plan informatyzacji państwa’, który wszedł w życie w kwietniu 2007 roku. Najważniejsze jego elementy to: rejestry medyczne, rozliczenia podatków dla firm i obsługa podatkowa obywateli (e-Deklaracje i e-Podatki), nowy system ewidencji ludności (PESEL2), informatyzacja ksiąg wieczystych, Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) oraz elektroniczne dowody tożsamości. W 2007 roku rozpoczęła się realizacja 16 takich i podobnych projektów.

10. W czerwcu 2007 roku zatwierdzony został `Plan działań w zakresie rozwoju szerokopasmowej infrastruktury dostępowej do usług społeczeństwa informacyjnego w Polsce’. Zakłada on, że do 2010 roku liczba linii szerokopasmowych przypadających na 100 mieszkańców wzrośnie z 6 do 15%, natomiast do 1013 roku wzrośnie do około 50%. Spowoduje to również szerszy dostęp do Internetu na wsi, oraz obniżenie kosztów użytkowania z sieci.

11. Od 2007 roku obowiązuje nowa ustawa o zarządzaniu kryzysowym, która silniej integruje ze sobą instytucje podległe MSWiA oraz określa współpracę z wojskiem.

12. W grudniu 2006 roku ustanowiony został specjalny program rozwoju służb ratownictwa morskiego, na co przeznaczone zostanie około 81 mln złotych. Zakupione zostanę m.in. nowe jednostki przeznaczone do celów ratownictwa morskiego, powstaną stacje brzegowe w Ustce i Darłowie oraz zostanie zbudowana zostanie baza zwalczania zanieczyszczeń w Świnoujściu.

13. Za sprawą starań polskiej dyplomacji w przyjętym na szczycie Rady Europy w marcu 2007 roku Planie Działania podkreślono potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych dla Unii Europejskiej w oparciu o zasadę solidarności między państwami członkowskimi.

14. Prowadzone są rozmowy mające na celu zapewnienie alternatywnych źródeł surowców energetycznych z takimi państwami jak: Azerbejdżan, Gruzja, Kazachstan, Arabia Saudyjska (przykładowo pierwsza w historii Polski oficjalna wizyta króla Arabii Saudyjskiej), Tunezja czy Algieria.

15. W lutym 2007 roku Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zakupiło udziały w norweskich złożach gazu ziemnego, których wielkość szacuje się na 36 mld m2. Spółka wybuduje również gazociągi łączące Polskę ze złożami norweskimi. Realizacja polityki dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych to również podjęcie decyzji o budowie w Świnoujściu terminalu do odbioru skroplonego gazu ziemnego. Przyjęto również program `Polityka dla przemysłu gazu ziemnego’, który uporządkuje sektor przemysłu gazowego.

16. W 2006 roku PKN Orlen wygrał międzynarodowy przetarg na zakup akcji litewskiej Mazeikiu Nafta, a w grudniu nastąpiło oficjalne przejęcie rafinerii w Możejkach. Transakcja ta spowoduje powstanie największego koncernu rafineryjno-petrochemicznego w Europie środkowo-wschodniej.

17. Prowadzone są prace nad budową rurociągu Odessa-Brody-Gdańsk, czym zajmuje się polsko-ukraińska spółka `Sarmatia’, do której w lipcu 2007 roku przystąpili nowi udziałowcy z Azerbejdżanu, Gruzji i Litwy. Budowa tego rurociągu umożliwi dostarczenie ropy naftowej znad Morza Kaspijskiego na Polski oraz dalej na zachód.

18. Jesienią 2007 roku Polska przystąpi do Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MEA), co zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Samo przystąpienie do tej organizacji stanowi swoisty certyfikat jakości dla polskiego sektora energetycznego, ponieważ wymagane były do tego szczegółowe warunki wstępne.

19. W grudniu 2006 roku premierzy Polski i Litwy podpisali umowę o budowie połączenia energetycznego pomiędzy systemami polskim i litewskim. Umożliwi to włączenie Litwy, Łotwy i Estonii do systemu energetycznego Unii Europejskiej. Program ten został skoordynowany z budową elektrowni jądrowej na Litwie.

20. Finalizowana jest realizacja `Programu dla energetyki’, który zakłada m.in.: zastosowanie mechanizmów rynkowych, przebudowę struktur firm energetycznych oraz utworzenie na drodze konsolidacji silnych grup energetycznych. Zakładane jest utworzenie czterech takich grup, tak aby mogły stanowić skuteczną konkurencję na rynku tak krajowym jak i międzynarodowym. Dotychczas utworzono trzy z czterech takich grup: Energetyka Południe SA, ENERGIA SA, oraz Polska Grupa Energetyczna. Kończone są prace nad powstaniem czwartej – Grupy Centrum.

Sprawiedliwość

21. W maju 2007 roku podwyższono z 3 tys. do 10 tys. grzywny jakie można nałożyć na: świadka, biegłego, tłumacza lub specjalistę w przypadku nieusprawiedliwionego niestawienia się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie.

22. Od sierpnia 2007 roku obowiązuje zmieniona ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych, która wprowadza specjalny przyspieszony tryb udzielania zezwoleń na tymczasowe aresztowanie sędziego w razie podejrzenia go o popełnienie przestępstwa, zbrodni lub występku, za które grozi co najmniej 8 lat więzienia. W takim przypadku sąd dyscyplinarny będzie zobowiązany do rozpoznania wniosku o zezwolenie na tymczasowe aresztowanie w terminie 24 godzin. Na realizowaną reformę sądownictwa składają się również zmienione zasady powoływania prezesów sądów, opiniowania kandydatów na stanowiska sędziowskie, trybu powoływania i odwoływania dyrektorów sądów. Pozostałe zmiany pozwalają na bardziej elastyczne kształtowanie struktury sądownictwa oraz dostosowanie działalności organów sądów i samorządu do realizacji zadań wymiaru sprawiedliwości.

23. Od marca 2007 roku obowiązuje znowelizowany Kodeks postępowania cywilnego, w którym uproszczono i usprawniono przebieg procesu cywilnego, zwłaszcza postępowanie w sprawach gospodarczych.

24. Od marca 2007 roku działają sądy 24-godzinne, odnoszące się do drobnych ale uciążliwych dla porządku publicznego przestępstw, w których sprawcy zostali schwytani na gorącym uczynku lub zaraz po jego popełnieniu i które są zagrożone karą do 5 lat więzienia.

25. We wrześniu Sejm uchwalił przygotowaną przez rząd ustawę wprowadzającą nowy sposób odbywania kary pozbawienia wolności – system dozoru elektronicznego poza zakładem karnym (SDE), przeznaczony dla osób skazanych za drobne i niegroźne dla porządku publicznego przestępstwa i występki, w których orzeczono karę pozbawienia wolności do 6 miesięcy lub roku w szczególnych przypadkach. Docelowo system ma objąć około 15 tys. skazanych i ma służyć: skuteczniejszej resocjalizacji skazanych, przeciwdziałaniu negatywnemu wpływu atmosfery więziennej na skazanego oraz przeciwdziałać przepełnianiu się więzień.

26. Od czerwca 2007 roku obowiązują przygotowane przez rząd, znowelizowane tzw. ustawy korporacyjne. Celem wprowadzonych zmian jest zwiększenie nadzoru nad korporacjami prawniczymi, przeciwdziałanie ich nadużyciom oraz zmniejszenie cen usług prawniczych. Rząd zaproponował także nowe sądownictwo dyscyplinarne dla zawodów prawniczych.

27. Zgodnie ze znowelizowaną w czerwcu 2007 roku ustawą o pracownikach sądów i prokuratur, zaostrzono warunki jakie musi spełniać kandydat na urzędnika sądowego. Podniesiono wymagania dotyczące wykształcenia oraz zatwierdzono że nie mogą być to osoby karane lub przeciwko którym toczy się postępowanie o przestępstwa z oskarżenia publicznego lub skarbowego. Wprowadzono także konkursy na staż urzędniczy. Uporządkowano sprawy związane z działalnością komorników. Od grudnia 2007 roku zwiększy się liczba komorników sądowych, zmniejszą się koszty egzekucyjne, a samo postępowanie egzekucyjne będzie szybsze i skuteczniejsze.

28. Przygotowany został `Program informatyzacji wymiaru sprawiedliwości’, dzięki któremu zapewniona zostanie pełna informatyzacja wszystkich wydziałów grodzkich i karnych, informatyzacja sal rozpraw, wdrożenie projektu elektronicznej księgi wieczystej. Realizacja tego projektu zostanie zakończona w 2009 roku.

29. We wrześniu 2007 roku Sejm przyjął ustawę O ujawnianiu stanu posiadania państwa w nieruchomościach, która ma na celu likwidację wieloletnich zaniedbań w księgach wieczystych, dotyczących mienia państwowego. Pozwoli to na przeprowadzenie inwentaryzacji majątku publicznego i ustalenie stanu posiadania państwa.

30. Przygotowywany jest nowy Kodeks karny, którego najważniejsze zmiany mają uskutecznić karanie sprawców przestępstw szczególnie brutalnych oraz recydywistów, wzmocnić ochronę pokrzywdzonych, poszerzyć granicę obrony koniecznej, ułatwić walkę z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i korupcją, obniżyć do 15 lat wiek od którego nieletni będą mogli być sądzeni jak dorośli za popełnione zbrodnie i najpoważniejsze występki, wprowadzenie zakazu stadionowego dla chuliganów, którego złamanie traktowane będzie jako przestępstwo oraz zaostrzenie kar dla pedofilów.

31. Od września 2007 roku w ramach specjalnego programu ministerstwa sprawiedliwości powstają w województwach mazowieckim, opolskim i śląskim Lokalne Ośrodki Wsparcia dla ofiar przestępstw. Udzielają one pomocy i schronienia ofiarom przestępstw ze szczególnym okrucieństwem, molestowania seksualnego, przestępstw względem dzieci, osobom starszym i niepełnosprawnym. Gwarantowana jest pomoc specjalistów, psychologów, pracowników socjalnych, Policji, lekarzy a także duchownych. Ośrodki te stanowią również miejsce przeprowadzania mediacji. Program zakłada tworzenie podobnych Ośrodków w całym kraju.

32. Ministerstwo sprawiedliwości przygotowało projekt wprowadzenia licencji prawniczych, co spowodowałoby zwiększenie konkurencyjności usług prawniczych, zmniejszyłoby ich koszty oraz ułatwiło do nich dostęp. Klient mógłby bowiem sam decydować czy chce korzystać z usług prawnika należącego do samorządu zawodowego czy też z usług prawnika legitymującego się licencją prawniczą.

Gospodarka

33. W ciągu ostatnich dwóch lat Polska osiągnęła najlepsze w historii wyniki gospodarcze. Wg danych GUS w pierwszym kwartale 2007 roku wzrost PKB osiągnął 7,4%, podczas gdy w roku 2005 wzrost PKB wynosił zaledwie 3,6%.

34. Z danych GUS wynika, że w ciągu ostatniego roku płace w sektorze przedsiębiorstw wzrosły o średnio 10,5% osiągając 2885,97 zł, co stanowi najwyższy wzrost płac od 2000 roku. W ciągu ostatniego roku zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 4,8% i doszło do 5,18 mln. Przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwach domowych wzrósł w porównaniu z 2005 rokiem o 8,5% osiągając wartość 835 zł.

35. Systematycznie wzrasta polski eksport (wartość z pierwszego półrocza 2007 roku wynosi 182,58 mld zł, tj. o 11,3% więcej niż przed rokiem). Nakłady inwestycyjne w ciągu ostatniego roku wzrosły o 31,4% i wyniosły po pierwszym półroczu 2007 roku 38,8 mld zł.

36. Stopa bezrobocia wg danych GUS w sierpniu 2007 roku spadła do 12%, podczas gdy w analogicznym okresie 2005 roku wynosiła ona 17,7%, co stanowi spadek o 32,2%.

37. W 2007 roku inwestorzy zagraniczni zainwestują w Polsce co najmniej 10 mld euro, dzięki czemu powstanie około 10,5 tys. nowych miejsc pracy. Również w roku 2006 inwestycje zagraniczne osiągnęły znakomite rezultaty sięgając rekordowych 11 mld co stanowiło wzrost o 40% w porównaniu z rokiem 2005.

38. Od listopada 2005 roku rada Ministrów przyjęła 9 programów wsparcia projektów realizowanych m.in. przez LG Electonic Wrocław, Sharp, Shell, Bridgestone, Indesit, Toshiba, Dell. Łącznie nakłady inwestycyjne realizowane przy współpracy tych programów umożliwią stworzenie ponad 11,5 tys. nowych miejsc pracy.

39. Polska stała się europejskim liderem w produkcji telewizorów LCD. Szacuje się, że w 2010 roku będziemy zaspokajać prawie 80% europejskiego zapotrzebowania w tej dziedzinie.

40. Wg badania Ernst & Young Polska jest niekwestionowanym liderem w Europie Środkowo-wschodniej pod względem atrakcyjności dla zagranicznych inwestorów (wysoka ocena wzrostu gospodarczego oraz klimatu do inwestowania).

41. Wg rankingu Federacji Europejskich Pracodawców na 2007 rok Polska jest najatrakcyjniejszym miejscem do inwestycji wśród 31 europejskich państw.

42. Dobiegają rozmowy z Komisją Europejską na temat sposobu wykorzystania funduszy strukturalnych w latach 2007-2013. Polska w tym czasie będzie największym beneficjentem unijnej polityki spójności. Polska znalazła się w pierwszej dziesiątce krajów członkowskich, które osiągnęły porozumienie w tej sprawie z partnerami unijnymi. Zgodnie z propozycją rządu w ramach planu Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia aż 60% funduszy przeznaczono na badania i rozwój, innowacje i tworzenie nowych miejsc pracy. Zakończono negocjacje programów: Pomoc Techniczna, Rozwój Polski Wschodniej, Kapitał Ludzki oraz Infrastruktura i Środowisko. Trwają aktualnie negocjacje nad programem Innowacyjna Gospodarka.

43. Opracowano 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, w celu wsparcia wykorzystania 16 mld euro bezpośrednio przez samorządy wojewódzkie. Pieniądze te zostaną przeznaczone na badania technologiczne, inwestycje środowiskowe, transportowe i energetyczne oraz rozwój przedsiębiorczości.

44. Rząd kończy też prace nad przyjęciem programów wykorzystania środków dostępnych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, co umożliwi uściślenie współpracy samorządów terytorialnych z partnerami z zagranicy, budowanie dróg oraz organizowanie imprez kulturalnych.

45. Rząd opracował pierwszą w Polsce strategię makroregionalną – Rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 roku, którego głównym zadaniem będzie maksymalne wykorzystanie funduszy unijnych. Jednym z elementów tej strategii jest Regionalny Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, na który przeznaczono 2,3 mld euro.

46. Utworzono Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, co usprawniło wykorzystanie unijnych funduszy strukturalnych poprzez przyspieszenie realizacji regionalnych programów operacyjnych. Tylko do końca 2006 roku wydano 10,5 mld zł co stanowi 32% środków przyznanych Polsce na lata 2004-2006.

47. W ramach przygotowanych przez rząd zmian ukierunkowanych na uproszczenie procedur udzielania zamówień publicznych, uporządkowanie procedur odwoławczych, wprowadzenie nowego trybu udzielania zamówień zwiększono kwotę, która nie obliguje do przeprowadzenia postępowania przetargowego z 6 tys. euro do 14 tys. euro, co wspomogło przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa natomiast sprawy dotyczące procedury odwoławczej od października 2007 roku przejmie niezależna Krajowa Izba Odwoławcza (KIO), skupiająca zawodowych arbitrów. Sformułowano również nowe wymagania dotyczące jawności organizowanych przetargów i zamówień publicznych (udostępniono internetowy Portal Urzędu Zamówień Publicznych).

48. W ramach wsparcia dla firm realizowany jest program `Kapitał dla przedsiębiorczych’ umożliwiający małym i średnim przedsiębiorcom dostęp do finansowania zewnętrznego oraz tworzone są na terenie całego kraju punkty konsultacyjne udzielające bezpłatnych informacji na temat prowadzenia działalności gospodarczej.

49. We wspólnym raporcie OECD i Komisji Europejskiej uznano Polskę za lidera w upraszczaniu prawa wśród nowych państw członkowskich. Przyjęty przez rząd w sierpniu 2006 roku Program Reformy Regulacji `Przedsiębiorca ma prawo’ zainicjował prace nad stworzeniem stabilnego systemu prawa gospodarczego, którego celem będzie ograniczenie biurokracji oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców.

50. W czerwcu 2007 roku Sejm przyjął ustawy o powołaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego zadaniem będzie umożliwienie efektywniejszego wykorzystania zdobyczy nauki przez gospodarkę oraz promowaniem i rozwojem nowatorskich dziedzin nauki jak biotechnologia czy IT (inteligentne technologie). Znowelizowano również ustawę o zasadach finansowania nauki, tak aby umożliwić przedsiębiorcom ubieganie się o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych. W lipcu 2007 roku znowelizowano ustawę o jednostkach badawczo-rozwojowych określając przejrzyste reguły prowadzenia przez nie działalności gospodarczej. Dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców cieszył się również program `Inicjatywa technologiczna’, ułatwiający rozwój nowych produktów i technologii w oparciu o polskie osiągnięcia naukowo-techniczne.

51. W lipcu 2007 roku przyjęto Strategię działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce do 2015 roku. Najważniejsze jej elementy to zabezpieczenie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez zaspokojenie krajowego zapotrzebowania na węgiel kamienny, w tym również wykorzystanie węgla do produkcji paliw płynnych i gazowych; zabiegi o utrzymanie konkurencyjności tego sektora w warunkach gospodarki wolnorynkowej; zapewnienie stabilnych dostaw węgla kamiennego o określonych właściwościach od dostawców krajowych i zagranicznych; wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących technologii, bezpieczeństwa pracowników i ochrony środowiska. Ustalono także zasady dalszej restrukturyzacji przemysłu węglowego, chociażby poprzez przyjęcie przez Sejm we wrześniu 2007 roku ustawy określającej zasady likwidacji kopalń, wypłacania ekwiwalentu, sprawowania nadzoru właścicielskiego i źródeł finansowania.

52. W listopadzie 2006 roku przyjęto Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, zakładającą gruntowną modernizację kraju poprzez uproszczenie i zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, racjonalizację wydatków publicznych, usprawnienie administracji publicznej, poprawę sytuacji na rynku pracy, łatwiejszy dostęp do edukacji i wzrost bezpieczeństwa. W ramach tej strategii od grudnia 2006 roku obowiązuje ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Finanse

53. Już do projektu ustawy budżetowej na rok 2006, Rada Ministrów dodała autopoprawkę umożliwiającą przeznaczenie specjalnych funduszy m.in. na dożywianie dzieci i młodzieży, dłuższe urlopy macierzyńskie oraz podwyższenie dodatków pieniężnych z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe), z kolei deficyt budżetowy został obniżony do 30,5 mld zł.

dlug 1
W budżecie na rok 2007 zwiększono wydatki na cele społeczne, wieś, służbę zdrowia, rozwój infrastruktury, finansowanie nauki, obronę narodową oraz bezpieczeństwo publiczne, jednocześnie zachowując kotwicę budżetową na poziomie 30 mld zł. Na podwyżki dla pedagogów przeznaczono w 2007 roku dodatkowe 1,5 mld zł, na dodatki dla najuboższych emerytów i rencistów 1,7 mld zł. Wydatki na ochronę zdrowia wzrosły w porównaniu z 2006 rokiem o ponad 1,2 mld zł, a o 200 mln zł zwiększono wydatki na szkolnictwo wyższe. W projekcie budżetu na rok 2008 przewidziano z kolei zwiększenie płacy minimalnej, dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych, przywrócenie corocznej waloryzacji rent i emerytur, dalsze obniżenie składki rentowej, waloryzację kwot progów podatkowych, kosztów uzyskania przychodu, podwyższenie kwoty ulgi podatkowej dla osób posiadających dzieci oraz kwoty wolnej od podatku. Budżet na 2008 rok będzie zawierał elementy budżetu zadaniowego, stanowiącego nowoczesną metodologię zarządzania finansami publicznymi, natomiast do 2011 roku budżet ma przyjąć już w pełni formę budżetu zadaniowego, co zwiększy przede wszystkim efektywność wydawanych pieniędzy, ponieważ będą one wydawane na konkretne cele.

54. Pierwszy etap reformy finansów publicznych jest realizowany poprzez włączeniu do budżetu państwa środków unijnych, określenie procedur finansowania krajowych i regionalnych projektów unijnych, zwiększenie przejrzystości ustalania planów finansowych agencji i pozostałych państwowych osób prawnych. Kolejny etap reformy finansów publicznych na lata 2008-2009 zakłada konsolidację sektora finansów publicznych, która ma przynieść około 10 mld zł oszczędności m.in. poprzez: likwidację zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz wszystkich funduszy celowych. Opracowana została również koncepcja zapobiegania narastaniu długu publicznego.

55. W 2007 roku po raz pierwszy od 5 lat odmrożono progi podatkowe oraz podwyższono kwotę wolną od podatku. Na rok 2009 zaplanowana jest zmiana progów podatkowych na dwustopniową (18 i 32%). Z opodatkowania zwolniono m.in.: alimenty na dzieci, spadki i darowizny od najbliższych, darowizny od osób nie będących rodziną pożyczkobiorcy do 5 tys. złotych od jednego pożyczkobiorcy oraz od 25 tys. złotych od wielu pożyczkobiorców, koszty reklam.

Parlament zdecydował że od podatku za rok 2007 można będzie odliczyć 1145 zł za każde dziecko. Od stycznia 2007 roku mali przedsiębiorcy uzyskali możliwość jednorazowej amortyzacji środków trwałych do 50 tys. euro (tzw. odpis amortyzacyjny). Do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorcy mogą również zaliczać wydatki na finansowanie świadczeń zdrowotnych dla pracowników.

56. Od lipca 2007 roku o blisko połowę zredukowano składkę rentową, natomiast od stycznia 2008 roku składka rentowa zostanie zredukowana do 2% płacy brutto, co spowoduje, że pensje wzrosną o około 9%.

57. Przeprowadzono konsolidację nadzoru finansowego poprzez zlikwidowanie trzech komisji kontrolujących: spółki giełdowe, fundusze, firmy ubezpieczeniowe oraz polskie banki i zastąpienie ich przez jedną Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Rodzina

58. Przygotowano program polityki prorodzinnej zawierający m.in.: wprowadzenie podatkowych ulg rodzinnych, ulg finansowych dla firm zatrudniających osoby powracające z urlopów macierzyńskich i wychowawczych, wydłużenie urlopu macierzyńskiego, wprowadzenie elastycznego czasu pracy dla kobiet mających małe dzieci (np. praca na pół etatu, bądź też praca w domu), wydłużenie czasu pracy przedszkoli, zachęcanie oraz finansowe wsparcie pracodawców do tworzenia żłobków i przedszkoli dla dzieci swoich pracowników. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prowadzi również medialną akcje przeciwdziałającą zawodowej dyskryminacji ze względu na wiek i macierzyństwo np.: `Mamy w pracy mogą więcej’, `Poszukiwana 45+: Rzetelność, Zaangażowanie, Doświadczenie’. Prowadzona jest również kampania `SpełniONA’ zachęcająca kobiety do zakładania własnego przedsiębiorstwa.

59. Od grudnia 2006 roku obowiązuje znowelizowany Kodeks pracy, w którym o dwa tygodnie wydłużono urlopy macierzyńskie do 18 tygodni po pierwszym dziecku, do 20 tygodni po każdym następnym oraz do 28 tygodni przy urodzeniu więcej niż jednego dziecka. W perspektywie przewidywane jest dalsze wydłużenie urlopów macierzyńskich.

60. W październiku 2008 roku wejdzie w życiu ustawa przywracająca Fundusz Alimentacyjny został zlikwidowany w 2004 roku, w czasie kiedy z jego pomocy korzystało około 530 tys. osób). Ustawa zmierza także do wzmocnienia ściągalności alimentacyjnej oraz zastąpienia egzekucji komorniczej egzekucją administracyjną prowadzoną przez naczelnika urzędu skarbowego.

61. Od stycznia 2006 roku wypłacane są jednorazowe dodatki z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowe w wysokości 1000 zł.

62. Od przyszłego roku minimalne wynagrodzenie w Polsce wzrośnie do 1126 zł brutto, czyli o 190 zł do stanu obecnego (wzrost o 20,3%) i będzie stanowić około 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

63. Weszła w życie przygotowana przez rząd nowelizacja Kodeksu pracy określająca zasady wykonywania telepracy, sposoby zatrudniania telepracowników, regulująca ich prawa oraz obowiązku pracodawcy.

64. Od września 2006 roku podwyższono zasiłki rodzinne na dzieci, wzrósł również dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Wyższe są również dodatki na dojazdy dzieci do szkoły z tytułu zamieszkania w internacie oraz rozpoczęcia roku szkolnego. Zwiększono również kwoty niektórych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (np. od października 2006 roku zweryfikowano kryteria dochodowe osób, którym taka pomoc przysługuje).

65. Sejm przyjął rządowy program `Pomoc państwa w zakresie dożywiania’, zgodnie z którym w latach 2006-2009 corocznie na cel dożywiania dzieci i młodzieży przeznaczanych będzie 500 mln zł. W samym 2006 roku z pomocy tej skorzystało blisko 2,5 miliona osób.

66. We wrześniu 2007 roku Sejm przyjął projekt rządowy projekt ustawy o corocznej waloryzacji rent i emerytur.

67. Parlament przyjął rządową nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawę Karta nauczyciela.

68. We wrześniu 2007 roku Sejm znowelizował ustawę o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz bytu państwa polskiego. Oznacza to, że osoby represjonowane w latach 1945-1989 będą mogły ubiegać się o odszkodowanie do 25 tys. złotych. Dotychczas uprawnienie takie miały osoby represjonowane tylko w latach 1945-1956. Co więcej o odszkodowanie będą mogły obiegać się również dzieci oraz małżonkowie represjonowanych.

Zdrowie

69. Od 2005 roku wydatki publiczne na ochronę zdrowia wzrosły o 10 mln złotych czyli o 26%. W budżecie na 2007 rok zaplanowano blisko 4,5 mld zł, natomiast w 2008 roku zaplanowano dodatkowo 3,5 mld zł. Do 2011 roku wydatki na służbę zdrowia mają osiągnąć 6% PKB, co w sposób wymierny poprawi jej sytuację. Przyjęto również wieloletni projekt `Wzmocnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli’. Placówki ochrony zdrowia o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa pacjentów otrzymają 750 mln zł.

70. W maju 2007 roku Sejm uchwalił ustawę o odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z którą leczenie ofiar wypadków samochodowych będzie finansowane z OC sprawców tych wypadków.

71. W 2006 roku przyznano 30-procentowe podwyżki dla pracowników służby zdrowia

72. Od stycznia 2007 roku obowiązuje przygotowana przez rząd ustawa o Ratownictwie Medycznym, korzystająca z doświadczeń zachodnich. Zakłada ona finansowanie ratownictwa przedszpitalnego z budżetu państwa (przeznaczono na ten cel 1,2 mld zł), upowszechnienie wiedzy o udzielaniu pierwszej pomocy w placówkach oświatowych i wprowadzenie instytucji ratownika jako wykwalifikowanej osoby, udzielającej pierwszej pomocy w jednostkach Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz w społecznych organizacjach ratowniczych.

73. W marcu 2007 roku Sejm uchwalił przygotowaną przez rząd nowelizację Prawo farmaceutyczne, regulującą jakość leków oraz ich dystrybucję, wprowadzającą ułatwienia do nabywania leków, określającą zasady nabywania leków przez Internet.

74. Znowelizowana została ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, zgodnie z którą wprowadzone zostały mechanizmy antykorupcyjne, przede wszystkim chodzi tu o wyeliminowanie nadużyć związanych z refundacją leków.

75. W czerwcu 2007 roku minister zdrowia przedstawił koncepcję `koszyka’ gwarantowanych świadczeń zdrowotnych. `Koszyk’ umożliwi wprowadzenie dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych i kompleksowe rozwiązanie problemów płacowych w służbie zdrowia.

76. W marcu 2007 roku rząd przedstawił wieloletni program `Polskie sztuczne serce’, którego zadaniem jest stworzenie trzech nowoczesnych protez serca: krótkoterminowej (przeznaczonej do wspomagania pracy serca na okres od tygodnia do kilku miesięcy), średniookresowej wszczepialnej (wspomagającej pracę serca od miesiąca do kilku lat) oraz długookresowej wszczepialnej (przeznaczonej na nieograniczony czas trwania terapii). W Polsce na niewydolność serca choruje około miliona osób.

77. W 2006 roku na program `Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych’ przeznaczono 250 mln zł, natomiast w 2007 roku na ten cel przeznaczono już 272 mln zł. Program ten, przewidziany na dziesięć lat jest ukierunkowany na zakup nowoczesnego sprzętu do placówek onkologicznych oraz na działania profilaktyczne.

Infrastruktura

78. W 2006 roku przeznaczono rekordową kwotę na inwestycję drogowe w wysokości 7,2 mld zł. W ciągu ostatnich dwóch lat oddano do użytku 214 kilometrów autostrad (do października 2005 roku Polska miała 470 kilometrów autostrad, co oznacza, że przez ostatnie dwa lata długość autostrad w Polsce zwiększyła się o niemal 50%), 72 kilometry dróg ekspresowych, 19 obwodnic. W tym czasie na modernizację 3,7 tys. kilometrów dróg krajowych przeznaczono 3,8 mld zł. W obecnym momencie w budowie jest kolejnych 186 kilometrów autostrad.

79. W styczniu 2007 roku parlament przyjął przygotowaną przez rząd ustawę o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia (SSP), których powołanie przyspieszy budowę autostrad oraz dróg krajowych. Będą one również nadzorowały jakość dróg włączonych do europejskich korytarzy transportowych, oraz pomogą lepiej wykorzystywać środki unijne.

80. Od kwietnia 2007 roku obowiązuje jazda na światłach mijania przez cały rok, bez względu na warunki pogodowe, co jest ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa na drogach. W 2006 roku doszło do 47 tys. wypadków drogowych w których zginęło około 5 tys. ludzi. W porównaniu z rokiem 2005 liczba wypadków zmniejszyła się o ponad 3% natomiast liczba zabitych o 3,7%.

81. W lutym 2007 roku przyjął projekt ustaw o osobach kierujących pojazdami, wprowadzających m.in. nowe zasady uzyskiwania prawa jazdy mające na celu eliminację korupcji i wypaczeń.

82. Od maja 2006 do czerwca 2007 dzięki realizacji rządowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBID udało się wyeliminować 92 niebezpieczne miejsca na drogach samorządowych.

83. W maju 2007 roku rząd przyjął specjalny program określający zasady budowy i lokalizacji lotnisk. Po raz pierwszy również sektor lotniczy uzyska wsparcie z Funduszu Spójności w wysokości 346 mln euro.

84. W kwietniu 2007 roku rząd przyjął `Strategię dla transportu kolejowego do 2013 roku’, która zakłada m.in. oddłużenie spółki PKP Przewozy Regionalne do 2009 roku, przy pomocy udzielonej z budżetu państwa pożyczki w wysokości 1,8 mld zł, a następnie zostanie przekazana nieodpłatnie samorządom wojewódzkim.

85. Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy Prawo ochrony środowiska, przyspieszy i uprości procedury związane z budową i rozbudową linii kolejowych wraz z infrastrukturą.

86. Dzięki zaaprobowanej przez rząd definicji budownictwa społecznego 7-proc. stawka VAT na sprzedaż i budowę mieszkań zostanie po 31 grudnia 2007 roku utrzymana. Niższy VAT będzie można również odliczyć w przypadku remontu części budynków objętych wspólnym użytkowaniem oraz wymiany okien i drzwi wyjściowych w lokalach. Opodatkowane 7-proc. stawką mogą być remonty w budynkach dwu- i wielomieszkaniowych niezależnie od wielkości zużytych materiałów.

87. Od stycznia 2007 roku obowiązuje znowelizowana ustawa dotycząca praw lokatorów, chroniąca ich przed nieuzasadnionymi podwyżkami czynszów i opłatami za używanie lokali.

88. Dzięki obowiązującej od stycznia 2007 roku ustawie samorządy i organizacje pozarządowe, które chcą tworzyć mieszkania socjalne, noclegownie i domy dla bezdomnych, mogą otrzymać z budżetu państwa dofinansowanie kosztów budowy bądź adaptacji budynków na lokale socjalne. Na lata 2007-2014 na ten cel przewidziano ponad 2,5 mld zł, co pozwoli na wybudowanie 100 tys. lokali socjalnych i mieszkań chronionych, oraz zorganizowanie około 20 tys. miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych.

Obszary wiejskie

89. W budżecie państwa na rok 2007 wydatki na rolnictwo w porównaniu z rokiem wcześniejszym wzrosły o ok. 10 mld zł. Na wniosek Polski do Komisji Europejskiej udało się zmniejszyć kary dla polskich producentów mleka za przekroczenie wskazanych limitów.

90. W lipcu 2007 roku Komisja Europejska przyjęła polski `Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013′, nad którym prace zostały rozpoczęte w grudniu 2005 roku. Budżet programu wynosi 17,2 mld euro, które zostaną przeznaczone na poprawę konkurencyjności rolnictwa poprzez restrukturyzację i modernizację gospodarstw rolnych, poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, wspieranie różnego rodzaju działalności gospodarczej na wsi oraz poprawę stanu środowiska naturalnego.

91. Zrealizowano program pomocy dla rolników dotkniętych klęską suszy w 2006 roku. W formie jednorazowych zasiłków przekazano 500 mln zł. Pomoc finansowa kierowana jest do sadowników, którzy ponieśli straty w wyniku przymrozków w 2007 roku i skorzysta z niej około 74 tys. gospodarstw. Hodowcy drobi uzyskali 15,8 mln zł rekompensaty za straty poniesione w związku z zagrożeniem epidemią ptasiej grypy w 2005 roku. W 2006 roku rozpoczęto też wdrażanie systemu dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

92. W lutym 2007 roku, po wielu miesiącach negocjacji Ukraina zniosła zakaz importu polskiego mięsa i produktów mięsnych na swoje terytorium. Nadal prowadzone są negocjacje związane z dopuszczeniem polskiego mięsa na rynek rosyjski, które są jednak o tyle trudniejsze, że u podstaw wprowadzonego zakazu stoją przesłanki polityczne a nie faktycznie sanitarne.

93. Na wniosek polski wprowadzono również na terenie Unii Europejskiej cła antydumpingowe na import mrożonych truskawek z Chin, dzięki czemu tanie truskawki azjatyckie nie zaleją europejskiego rynku, co zagwarantuje na nim silną pozycję polskich producentów.

94. W marcu 2007 roku podpisano w Warszawie dokumenty określające warunki eksportu polskich produktów rolnych do Chin. W pierwszej kolejności na chiński rynek trafią polskie produkty mleczarskie i drobiarskie.

95. Znowelizowana została ustawa o grupach producenckich, dzięki czemu prowadzenie działalności gospodarczej na wsi stało się prostsze oraz zniwelowane zostały bariery organizacyjne dzięki możliwości włączenia spółdzielni rolniczych do grup producentów rolnych. Obowiązujące od stycznia 2007 roku rozwiązania umożliwiają wykorzystanie majątku i kapitału ludzkiego, przyczyniając się do rozwoju lokalnych rynków gospodarczych i tworzenia nowych miejsc pracy. Grupy producentów rolnych otrzymały specjalne przywileje m.in. zwolnienie z podatku od budowli wykorzystywanych do sprzedaży wytworzonych w gospodarstwie produktów.

Edukacja

96. W celu przeciwdziałaniu przemocy w szkole oraz zjawiskom patologicznym realizowany jest program `Zero tolerancji’, którego kluczowym zagadnieniem jest przywrócenie równowagi między prawami a obowiązkami uczniów.

97. Poprawę bezpieczeństwa i porządku w szkołach zapewnić ma również realizacja rządowego programu `Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach’, na który w 2007 roku przeznaczono 40 mln zł, a którego realizacja potrwa do 2009 roku.

98. Od roku szkolnego 2007/2008 obowiązują jednolite ubrania noszone w szkołach tzw. mundurki, mające niwelować wpływ różnic majątkowych pomiędzy uczniami, oraz utrudnić wniknięcie osób spoza szkoły na teren placówki (dotyczy to przede wszystkim dilerów narkotyków). Wg sondażu przeprowadzonego w maju 2007 roku przez TNS OBOP aż 70% respondentów uznało ten projekt za właściwy.

99. W budżecie na rok 2007 na cele oświatowe, edukacyjne i wychowawcze przeznaczono 31,2 mld zł, podczas gdy w 2005 roku na ten cel przeznaczono 27,9 mld zł, co oznacza wzrost tych nakładów o około 12% w ciągu dwóch lat. Na subwencję oświatową dla jednostek samorządu terytorialnego przewidziano 28,2 mld zł podczas gdy w 2005 roku na ten cel przeznaczono 26,1 mld zł, co oznacza wzrost nakładów o 8% w ciągu dwóch lat.

100. Znowelizowana Karta nauczyciela daje nauczycielom w wieku emerytalnym korzystanie ze świadczeń emerytalnych przy jednoczesnym kontynuowaniu pracy, w przypadku kiedy miejsce to pozostaje wolne.

101. W maju 2007 roku znowelizowana została ustawa o systemie oświaty wprowadzając zaostrzenie kar za znęcanie się nad nauczycielem oraz za jego znieważanie i nietykalności osobistej. Nauczyciele zostali objęci ochroną na zasadach określonych w Kodeksie karnym, co oznacza że czyny wyrządzone przeciwko nim będą ścigane z urzędu a nie jak dotychczas z oskarżenia prywatnego.

102. Rząd realizuje program dofinansowania zakupu podręczników, przyborów naukowych oraz mundurków dla dzieci z rodzin w których dochód na osobę nie przekracza 351 zł. Program na dofinansowanie podręczników obejmuje około 500 tys. uczniów, natomiast program na dofinansowanie mundurków obejmuje około miliona uczniów.

Podsumowanie prac rządów Kazimierza Marcinkiewicza oraz Jarosława Kaczyńskiego:

W ciągu ostatnich dwóch lat Rada Ministrów przyjęła m.in.: 380 projektów ustaw, 368 rozporządzeń, 447 uchwał, 611 dokumentów rządowych w tym programowo-analitycznych.

A tak na zakończenie. PO jest jedynym rządem,który zanotował spadek wykorzystania środków unijnych.

Co mamy serwowane jako wady J.K ?

1.To ,że nie ma żony i dzieci (może się skupić na działalności dla Polski ,miast walczyć o byt)

2.Nie ma mieszkania i konta w banku (nie kręcił lodów i nie zależy mu na bogactwach tego świata)

3.Mieszka z matką (fakt, jest mało nowoczesny, bo są domy starców. Tylko kto z was chciałby tam kiedyś trafić?A czcić ojca i matkę wystarczy wysyłając kartkę raz do roku w Dzień Matki?)

4.Ma kota (mieć psa jest ok, ale kotttt?)Wszyscy na różnych forach narzekają na rządy. Jedni z odrazą wspominają rządy PiS-u, drudzy zaś wieszają psy na obecnym rządzie PO. Postanowiłam wyłamać się z tej tradycji i zająć się w niniejszej notce wyłącznie sukcesami wzmiankowanych wyżej rządów. Omówię tylko faktyczne osiągnięcia, bez cienia ironii. Będę je porządkować od sfery niematerialnej do konkretnych faktów.

Zacznę od rządów PiS-u, bo są one historycznie wcześniejsze. Trwały one około 23 miesiące. Do ich sukcesów zaliczam:

1/ Podniesienie standardów moralnych w polityce. Kampania przeciw korupcji i złodziejstwu spowodowała, że zachowania dopuszczalne w latach 90-tych są obecnie uważane za karygodne.

2/ Znaczne zwiększenie wolności słowa i swobody debaty publicznej. Zniknął w tym czasie monopol pewnych środowisk /GW, "salon"/ na jedynie słuszną prawdę /również Salon24 powstał w tym czasie/.

3/ Kompletna marginalizacja Samoobrony i LPR-u. Był to wynik celowego manewru Jarosława Kaczyńskiego. Należy zauważyć, że partia typu Samoobrony byłaby szalenie niebezpieczna w warunkach obecnego kryzysu.

4/ Utrzymanie przez dwa lata bardzo wysokiego wzrostu gospodarczego, najwyższego od 1999 roku.

5/ Znaczny spadek bezrobocia.

6/ Obniżenie podatków.

7/ Rozwiązanie WSI . Pozbyliśmy się dzięki temu przynajmniej jednego gniazda rosyjskich szpiegów oraz "matki wszystkich mafii".

8/ Utworzenie CBA . Ta organizacja nie tylko sama zaczęła tropić różne afery, ale przyczyniła się do aktywizacji CBŚ .

9/ Przyczynienie się do przyznania Polsce i Ukrainie organizacji Euro 2012.Przejdzmy teraz do opisu sukcesów obecnego rządu PO . Rządzi on już od około 21 miesięcy. Oto jego osiągnięcia:

1/ Wytworzenie atmosfery optymizmu, nadziei i wiary w przyszłość, która utrzymywała się przez ponad półtora roku. Niektórzy kpią z tego, nazywając to "sukcesem pijarowców". Uważam jednak, że życzliwe stosunki pomiędzy rządzącymi, a dużą częścią rządzonych są wartością samą w sobie.

2/ Stosunkowo łagodny przebieg kryzysu gospodarczego w Polsce.

3/ Przeforsowanie ustawy o emeryturach. Jest to pierwszy rząd od 1999 r. ,któremu udało się zrobić cokolwiek w tej sprawie.

4/ Akcja budowy licznych boisk t.zw. "orlików".

Mam nadzieję, że to zestawienie okaże się pouczające. Wyciągnięcie ewentualnych wniosków pozostawiam Czytelnikom. emerytka.salon24.pl/120007,o-sukcesach-rzadu-pis-u-i-rzadu-po


O przekrętach rządów PO i roli mediów: http://pokazywarka.pl/glosuj/

Komentarze

 • gość gość (*.neoplus.adsl.tpnet.pl)

  Warto też sprawdzić zatrudnienie, bezrobocie, PKB, zadłużenie, export, import, wrost dynamiczny płac i emerytur, rezerwy walutowe, emigracja, imigracja, dane o patentach , demografię, oraz dane o przestępczości z owych lat.
  Oraz ile firm powstawało a ile upadało, ilość pustostanów, ilość inwestycji, ilość inwestycji które przyniosły zysk, ilość inwestycji zadłużonych???

 • gość gość (*.neoplus.adsl.tpnet.pl)

  najgorsze, że uczepiliście się pojedynczych punktów internauci, a nie widzicie całokształtu, ilości sukcesów i nie porównujecie z rządami PO-PSL i poprzedników.

 • timiki timiki (*.c3-0.129-ubr1.lnh-129.md.cable.rcn.com)

  "Profesor Lech Kaczyński"??? Przecież on był doktorem, do tego ledwo-habilitowanym. Zajmował się polityką, nie nauką.

 • yellow_pan yellow_pan (*.dynamic.chello.pl)

  @Saleen, dokładnie, też to zauważyłem. Mały wzrost spowodowany pracami poprzednich rządów, po czym nagły spadek.

 • Saleen Saleen (*.wist.com.pl)

  Ten wykres WIG pokazuje jedną, prostą rzecz - zarówno w przypadku PiS, jak i wcześniej PC, okresy rządów tych partii doprowadzały do zatrzymania szybkiego wzrostu rozpoczętego jeszcze przez poprzednie rządy. W praktyce, oba te rządy (rządzące nie dłużej, niż dwa lata), gospodarczo opierały się na działaniach swoich poprzedników - gdy natomiast realne znaczenie zaczęły brać ich decyzje gospodarcze, WIG odczuwał to zahamowaniem. Ot, i cały to "sukces" tych rządów.

 • Screwdriver Screwdriver (*.dynamic.chello.pl)

  A anszlus do Unii Europejskiej? Nie mówię o przystąpieniu do Wspólnoty Europejskiej 1 maja 2004 roku tylko o traktacie lizbońskim, kiedy zrzekliśmy się niepodległości. 90% prawa polskiego pochodzi z ustawodawstwa unijnego.

 • Fbarc Fbarc

  heheh

 • :-) :-) (*.dynamic.chello.pl)

  Zapomniałeś o jeszcze jednym sukcesie za rządów kurdupla miałem codzienne wypróżnianie (2005-2007) a potem już tylko sraczkę .Cholera? a może to jednak przez giełdę? no ale przecież to też sukces kurdupla!

 • witek witek (*.dynamic-ww-2.vectranet.pl)

  szkoda to czytać.
  Po 7 nie znaczących dla ludzi punktach z tym że zrobili plany zrobienia i wydali kasę na służby które których lepiej by nie było, doszedłem do 8 punktu poniżej

  8. Od stycznia 2008 roku Polska weszla do Systemu Informacyjnego Schengen, dzięki czemu zniesione zostaly kontrole graniczne na przejściach na zachodniej oraz południowej granicy, natomiast od marca 2008 roku również na przejściach lotniczych.

  I myślę sobie, w końcu coś zrobili. Ale zaraz AUTORZE, podrap się po pustaku, przecież PIS po akcji awantur sejmowych i zmianach 36 ministrów w ciągu dwóch lat na kilunastu ministerstwach w 2007 podało się do dymisji. A zasługę pierwszą realną, zawdzięczamy właśnie rządom PO. Przy czym jak zestawić dane z raportów finansowych corocznych ministerstwa, to zobaczyć można, że nie zgadza się wykres ze zwyżką w kierunku PIS. Powiem namacalnie co ja zawdzęczam PIS:
  w 2006 - 2007 ktoś z rządów PIS wziął w łapę, by przepchnąć wzmacniającą kartel walutowy. - zniesienie dopłat do odsetek kredytu mieszkaniowego. Miało to rezultat zaplanowany: ceny mieszkań potroiły się, ludzie w panice rzucili na kredyty w walutach (złotowe rpp ustaiwiło wibor tak że kredyt był oprocentowany 10%/rocznie, i nie było na niego po prostu stać). Wtenczas zrobiono największy przekręt finansowy międzynarodowy KARTEL walutowy. wykryty w 2008, który dotąd w polskiej prasie nie został opublikowany. Dla PIS zawdzięczam osobiście, to że mieszkanie kosztuje nie 90 tysięcy tylko 300 tysięcy. Mam kredyt we franku, który wówczas był promowany, za zaniżoną wtenczas walutę. I tu nie ma mowy o ryzyku walutowym, bo w 2008 roku w stanach banki zostały ukarane karą 3,2mld dolarów, za współpracy przy oszóstwie kredytowym. Tymczasem teraz ludzie w Polsce zastanawiają się nad ryzykiem walutowym, a takiego nie było, wszystko nagrane zostało i przyklepane jednocześnie przez rządy krajów strefy wyszechradzkiej. Nie jest przypadkiem następny spadek wig na giełdzie tych krajów, bo kraje strefy wyszechradzkiej w tym polska, na zamówienie banków, wygenerowały boom kredytowy. Zawdzięczam dla PIS wysoką cenę mieszkania i kredyt frankowy z frankiem którym manipuluje 8 największych banków. ostatecznie jeżeli statystyczny kredytobiorca, po 30 latach płaci 300% kosztów mieszkania przy 10% realnego oprocentowania. Ktoś może powiedzieć, jak to przecież mam 3% kredytu, NIE, bo masz 3% marży i opłat plus około 7%, kosztów za przewalutowanie przy kupno waluty na ratę dla banku. No PIS, kto z was najbardziej na tym zarobił. Może nieżyjący Lech, który w zeznaniu podatkowym nie wykazał tego że nastoletnia córka nabyła 1,5% PZU. Ile to kasy, nastolatka zarobiła wtenczas niepracując? to tylko kilka procent od kilku miljardów. Czyli kilkadziesiąt miljonów kochni. Tak się robi kasę będąc prezydentem i mając brata premiera.


  Po tym 8 punkcie dla PO, nie czytam dalej.

 • lama lama (*.dynamic.chello.pl)

  pis to dno

 • Randomstuff Randomstuff

  Ciekawe tezy w tym artykule :D Bardzo śmiałe :D

 • BloodHound_PL BloodHound_PL (148.81.118.*)

  Chciałem się odnieść do punktu 80, bo to kawał dobrej manipulacji jest. Przepis wprowadzono od 2007 roku, powiedziano, że w 2006 doszło 47 tys. wypadków i że w porównaniu z 2005 liczba wypadków zmniejszyła się o 3,7%.
  Źródło: Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego
  Rok 2005 - 48 100 wypadków
  Rok 2006 - 46 876 wypadków, potwierdza się treść punktu 80, ale liczba wypadków stanowiła ok 97,5% roku ubiegłego, więc spadła o 2,5%, a nie 3,7%
  Tylko co to ma do rzeczy, skoro to się działo jeszcze przed wprowadzeniem przepisu??
  Rok 2007 - 49536 wypadków, duży WZROST, skoro przepis wprowadzono w kwietniu, to albo kierowcy śpieszyli się na tamten świat w pierwszym kwartale, albo ten przepis gó... guzik zmienił ;)
  Rok 2008 - 49054 wypadków, raczej rozwiewa wątpliwości, ponad 1,5 roku na światłach, a wypadków nadal jest więcej, niż w latach ubiegłych.
  Ten przepis nie miał żadnego związku z poprawą bezpieczeństwa na polskich drogach, fakty zostały tu zmanipulowane, do korzystnego porównania użyto rocznika 2006, który stanowił ewenement, najmniej wypadków od czasów, do których się dokopałem, tj. od 1995 roku, na dodatek gadanie od rzeczy, bo przepis jeszcze nie obowiązywał (prawo nie działa wstecz, a rzeczywistość tym bardziej :-P ). Nie żebym obwiniał PiS o wypadki na drogach, ale jak czytam teksty typu "ujrzyjcie prawdę", "otwórzcie oczy" a potem czytam takie bzdury, to się zastanawiam, po co tak kłamać i manipulować, jeśli się ma rację?
  Przeczytałem kilka ich osiągnięć i dostrzegam taki "oświecony socjalizm", obniżyć podatki, żeby zwiększyć ich ściągalność i potem rozdać je w świadczeniach. Na pewno pomysł na rządzenie lepszy niż u PO, ale wciąż nieoptymalny, bo jestem ciekaw, co z zadłużeniem społeczeństwa? Nikt jakoś tu o jego spadku nie pisał, powstała tylko koncepcja jego ograniczenia, a tyle wspaniałych inicjatyw musi przecież kosztować. Boję się, że w naszej obecnej sytuacji to, co niesie PiS, dobije nasz kraj. Żeby nie było, ja jestem za KORWiN, ale kibicuję Wam, jeśli macie obniżyć i uprościć podatki, zlikwidować biurokrację, mam tylko nadzieje, że 500 zł na dziecko Wam nie wyjdzie. Więcej wolnego rynku, to więcej dla najbiedniejszych, ale pracowitych. Pozdrawiam.

 • Bartosz Bartosz (*.centertel.pl)

  Dlaczego sytuację budżetową na wykresie przedstawia się przestawioną? za to co się działo przez dziesięć miesięcy 2001 roku odpowiada rząd Buzka. Jak może koalicja SLD-UP rządząca po wyborach w 2001 roku odpowiadać za to co było przed nimi? tak samo PiS doszło do władzy pod koniec 2005 roku więc ich budżety to 2006,2007 od wyborów w 2007 rządzi PO więc ich budżety to 2008 do końca tego roku.

 • kupka kupka (195.187.156.*)

  Jak można jako sukces Kaczyńskiego podać niezrobienie lub nierobienie czegoś ???? Jak brak wyprzedaży majątku narodowego ma być sukcesem ??? No zastanów się co piszesz !!! Sukces jest wtedy jak ktoś coś zrobił i okazało się to sukcesem, zaniechanie działań nie jest sukcesem. Poza tym co niby złego jest w prywatyzacji ? Czy polskie przedsiębiorstwa nie powinny być notowane na giełdach i posiadać akcjonariuszy i być traktowane jak równi partnerzy z zagranicznymi firmami ? Dlaczego niby zagraniczne firmy mogą być w rękach różnych akcjonariuszy również tych prywatnych a polskie przedsiębiorstwa mają być tylko własnością rządu polskiego ??? Jeśli Kaczyński nie chciał prywatyzacji w tamtej formie to mógł zaproponować coś innego. Jakoś PKP Cargo SA się sprywatyzowało, zrestrukturyzowało i weszło na giełdę za rządów PO i dobrze prosperuje. Nic w tej Spółce nie zostało niepotrzebnie sprzedane bo mądrzy ludzie nią zarządzali i zarządzają nadal. I co zaniechanie działań prywatyzacyjnych Kaczyńskiego w tym przypadku byłoby sukcesem ??? A jak znów się rząd zmieni i PIS dojdzie do władzy to znów pierwsze co to wymieni zarządy spółek państwowych. Np. Poczta Polska SA jest w trakcie procesu wejścia na giełdę, i co Kaczyński wymieni zarząd na półmetku, zablokuje to, zaniecha prywatyzacji ???

 • selat selat (*.dynamic.chello.pl)

  @primo - tyPOwy z ciebie bezrozumny leming - jedynie wyzwiska i przekleństwa, argumentacji zero. Biedny ten nasz kraj, skoro ma obywateli tak niskich lotów.

 • ktoś z nas ktoś z nas (*.icpnet.pl)

  @Damian - jesteś głupi, czy ty siebie słyszysz?

 • Miron Miron (*.internetia.net.pl)

  @obiektywny - Nie jestem zwolennikiem PIS ani tym bardziej partii koalicji rzadzącej. Fakt podpisania traktatu lesbońskiego nie obciąża Kaczyńskiego. Był w sytuacji takiej, że gdyby nie podpisał to wszystkim zdawałoby się, że wyrządził im krzywdę. Rozszarpaliby go medialnie i obwinili za wszystkie niepowodzenia. Musiał podpisać. Nie wynegocjował jednak lepszych warunków a mógł bo Polska była UE bardzo potrzebna i to jest jego grzech. Unijne wampiry potrzebowały świeżej krwi. Z resztą komentarza zgadzam się całkowicie. Będę głosował na nieistniejący w mediach Ruch Narodowy.

 • Miron Miron (*.internetia.net.pl)

  Gdzie dwóch się kłóci tam trzeci korzysta. Zostawić na boku całość opozycji i całość koalicji. Wybrać nowe, jak najdalej od tego pasożytniczego systemu. Ja zagłosuję na Ruch Narodowy, tylko to jest nieskażone posiadaniem władzy.

 • robin hood robin hood (*.31.43.195.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl)

  Gebbelsowska propaganda TVN-u, odzwierciedla pogląd na rzeczywistość u POspólstwa.

 • MH MH (*.dynamic.chello.pl)

  Do argumentujących "bo wtedy była hossa". Związek przyczynowo skutkowy jest taki, że to rząd tworzy warunki do hossy lub bessy. Czarne jest czarne, a białe jet białe - nie na odwrót.

 • Czester Czester (*.czeladz.vectranet.pl)

  obiektywny - gdyby PO rzadziło 2 lata wczesniej zamaist pIS to dzieki tej "sprzedazy czego sie dało" istniały stocznie. Poczytaj dzieciaku co znaczy kapitalizm

 • czester czester (*.czeladz.vectranet.pl)

  Jaka korupcje zwalczyli? jak sami ja tworzyli korupcja malała ale strach tez rósł np. niewinnych lekarzy spadał odsetek przeszczepów. Zaden z zatrzymanych za korpucja nie korumpował tylko wrecz został skorumpowany przez CBA do zadnych prowokacji nie było podstaw co kolejne sady udowadniają..Wzrost gospodarczy rósł od wstąpienia do UE PIS nie miał zadnego wplywu na to. Moze dodajmy sprawy limitu na cukier, embargo na mieso z Rosji, przyczynienie sie do bankructwa ZUS obniżenie skłądki w dobie nizu demograficznego, najwiecej polakow wyjechałoa zagranice w 2006 roku, gazociag pólnocny zamiast sie dołaczyć to wojowali z Niemcami i Rosją

 • obiektywny obiektywny (*.neoplus.adsl.tpnet.pl)

  Największy sukces PiSu - Podpisanie traktatu lizbońskiego- utrata suwerenności przez Polskę, największy sukces PO- sprzedanie wszystkiego co się dało, sto tysięcy afer i wyciszonych machlojek, sukcesy PSLU- wspaniałe wspieranie rolników w trakcie obecnego emarga na Polskie mięso wysyłane do Rosji - czytaj nie zrobili nic, sukcesy Palikota - namówienie na głosowanie na niego ludzi, używając kontrowersyjnych argumentów - czytaj wolność i swoboda bez pomysłu na realizację działań, sukcesy SLD - chęć wprowadzenia do Parlamentu Europejskiego ludzi bez pojęcia o polityce lub czymkolwiek innym - czytaj Żurawski czy inne takie, sukcesy Gowina- namawianie ludzi na uczelniach na podpisy odnośnie wejścia do Parlamentu Europejskiego - takich jaj to ja nie widziałem dawno, sukcesy Ziobry i SP- najwięcej wypowiedzi na forum PE - o tematach o których ten człowiek pojęcia nie ma, cóż grunt mówić dużo robić nie dużo:), sukcesy Korwinna Mikke- utopia, wyimaiginowany program, czasem sensowne argumenty ale punkt widzenia zależy od punktu siedzenia:), no i sukces ogólny- podpisywanie ustaw za plecami społeczeństwa np ustawa 1066 o której nic się nie mówiło, to że PiS głosowało przeciw to nie zmienia faktu że nie było nagłośnienia kompletna dezinformacja. Wnioski- żadna partia polityczna w Polsce obecnie nie jest odpowiednia do rządzenia w tym kraju. Ludzie zdemoralizowani, uważający się za bogów. Wniosek końcowy - ludzie którzy kiedyś walczyli za kraj - nie chodzi mi tu o okrągły stół, przewracają się w grobie widząć nieporadność ludzi rządzących. Co czuje normalny obywatel? Po zmianach kolejnych rządzów czuje wstyd. Wstyd że nic przez tyle lat nie udało się zrobić. Wstyd mi za siebie i za was którzy Jesteśmy bierni w każdym działaniu. Nie chodzi tu o zbrojne akcje chodzi o stosunek do tego wszystkiego i moje i Wasze działania. Wstyd i Hańba, Porażka. Tyle mam do powiedzienia.

 • sceptyk sceptyk (*.pl)

  To są osiągnięcia? Szereg z nich to "projekty" (czyli napisane palcem na wodzie plany) których nie zrealizowano albo sondaże robione na zamówienie. Lwia część całej reszty to w istocie drobne zabiegi legislacyjne nie wprowadzające szczególnych zmian (patrz program "0 tolerancji").
  Korzystanie z dorobku rządów SLD i dobrej koniunktury jak również z fali emigracji zarobkowej nie jest jakimś szczególnym osiągnięciem.

 • Stara baba Stara baba (*.pl)

  @kotek - Biedny chory Kotek, powtarza brednie wydrukowane w GW. Koteczku zapomniałeś dodać ile to fotoradarów zamontował ten zły Kaczyński. I jeśli Ci rozum nie wybuchnie od liczenia, to policz ile zamontował fotoradarów ten dobry Tusk. to tylko jeden malutki i prawie nieważny argument w dyskusji z Tobą. O poważniejszych występkach ekipy małego kanclerza trudno dyskutować z ciemnym ludem.

 • zbyszek zbyszek (*.pl)

  Autor tego tekstu powyżej Wyje z zachwytu nad dokonaniami PIS-u ,
  pytanie do autora skoro było tak pięknie to dlaczego Naród ich
  nie wybrał ?????? Pomyśl Waćpan może uda się wyciągnąć
  prawidłowy wniosek . W twoim tekście są pobożne życzenia
  ale żadnych konkretów o gospodarce odniosłem wrażanie
  że PIS to cudotwórcy ekonomiczni . bo stworzenie zastępów ,
  sędziów, prokuratorów, policji , to każdy co rządzi potrafi.

 • stema stema (*.adsl.inetia.pl)

  @kotek - idź się leczyć

 • kotek kotek (*.dynamic.chello.pl)

  Co PIS dał Polsce ?
  Katastrofa smoleńska - sprowokowana przez obu kaczyńskich.
  Podjazdowa wojna rosją skutkująca drogim gazem - najwyższe ceny gazu w Europie i embargiem na dostawę polskiego mięsa do rosji.
  Kupno Możejek i straty z tą inwestycją związane.
  Skłócenie narodu ze sobą i doprowadzenie nieomal do wojny domowej w Polsce.
  Wykorzystywanie państwowej CBA przez kamińskiego / sługus kaczyńskiego / do prywatnej wojny z opozycją polityczną PIS.
  Teczki
  Podsłuchy
  Inwigilacje
  Agent tomek
  Mundurki
  Peron gosiewskiego
  Minister lipiec i jego afera
  Umorzenie długów Porozumienia Centrum za pieniądze podatników
  Walka z wyimaginowanymi korupcją i układem
  Kolankowa pozycja PIS w dialogu z kościołem by watykańczykom żyło się lepiej
  3mln mieszkań ale na papierze

 • wasyl wasyl (94.42.163.*)

  @Kora - precz z pislamem !!!!

 • Kora Kora (*.tvgawex.pl)

  Jestem przerażona jak łatwo Wami manipulować, okłamać i uwierzyć niektórym w te PO-wskie i Tuskowe KŁAMSTWA!!!!!!!!!!!!!! Dajecie sobie wdrukować TVN-owskie kłamstwa. To wszystko prawda co jest przedstawione w tym artykule!!! Tylko Prawo i Sprawiedliwość może prawdziwie i uczciwie rządzić. Ten pseudokryzys jest wywoływany zwykłym złodziejstem i oszustwem na skalę Swiatową przez "możnych tego świata". Ludzie zacznijcie myśleć samodzielnie!!!!

 • 7-me Dziecko Ba 7-me Dziecko Ba (79.162.133.*)

  „10. W czerwcu 2007 roku zatwierdzony został `Plan działań w zakresie rozwoju szerokopasmowej infrastruktury dostępowej do usług społeczeństwa informacyjnego w Polsce’. Zakłada on, że do 2010 roku liczba linii szerokopasmowych przypadających na 100 mieszkańców wzrośnie z 6 do 15%, natomiast do [Edycja]➔̲1̲0̲1̲3̲ roku wzrośnie do około 50%. Spowoduje to również szerszy dostęp do Internetu na wsi, oraz obniżenie kosztów użytkowania z sieci.” ËŹËŹËŹ ₊⁀‿⁀₊ ËŹËŹËŹ

 • Damian Damian (*.dynamic.chello.pl)

  Dokładnie!
  Wtedy po prostu była hossa i dobra koniunktura!!

  Tekst to kłamstwa. Pis się zajmował walką z wyimaginowaną korupcją i układem...
  za co niby zbierał nagrody od ogólnoświatowych gremiów i jakoś ich nie widać...

  niby walka z korupcja przełożyła się na wzrost gospodarczy??? bzdura...niby jak?

  w dodatku obniżyli podatki, zmniejszyli składkę rentowa dlatego teraz mamy tak wielką dziurę budżetową i brakuej ludziom pieniędzy na leki!!

 • edjhr edjhr (*.tvk.torun.pl)

  odnosnie gospodarki - bzdury. Nie przeszla przez sejm ani jedna ustawa, dzieki ktorej moglismy miec ten wzrost gospodarczy. Nawet przedsiebiorcy przyznali otwarcie, ze ten wynik PKB to nie zasluga pisu ani rządu, tylko ogólnoswiatowa koniunktura. Wtedy kazdy mial dobrze, nei tylko my. Wiec nie klam.

 • kiepski kiepski (*.dip.t-dialin.net)

  tylko te dokonania nie byly w czasie kryzysu swiatowego a stadiony budowaly druzyny sportowe a nie PiS a ile kosztowalo nas podatnikow bezpodstawne oskarzenia Macierewicza ludzi z WSI kupa KASSSYYYYY

 • pytajacy pytajacy (206.196.227.*)

  pkt. 78 - czy przypadkiem pomiędzy 2005 a 2007 nie oddali tylko Konin-Stryków 103,5km? wydaje mi się, że tak. W takim razie mamy 51,75 km/rok BRAWO!!! w tej chwili mamy 1100km, czyli doszło ponad 700km... 4 lata rządów no 4,5 dla ścisłości... 155 km/rok... oczywiście napiszecie, że były w budowie, ale tak samo jak Konin-Stryków. Nie jestem zwolennikiem ani PiS ani PO... ale obiektywnej prawdy

 • F - OFF F - OFF (*.internetdsl.tpnet.pl)

  http://www.bankier.pl/inwestowanie/narzedzia/tech/index.html?from_form=yes&moreless=ndef&symbol=WIG&draw_style=line&volume=yes&type=MAX&min=60&display=150&chart=&n=14&indicator=

  troszeczkę bardziej wiarygodny i wyrażny ten wykresik, no i obecnie pniemy sie znowu do góry.
  a na okres największego spadku przypada czas kryzysu gospodarczego, a nie tego, że rządziło PO

 • primo primo (*.dynamic.chello.pl)

  lepiej z ch_ja zrobić skręta niż z kaczyńskiego premiera albo prezydenta.

 • ferdynand ferdynand (*.neoplus.adsl.tpnet.pl)

  w 2006 zmodernizowano/modernizowano 14 stadionow oddano do uzytku hale legionow stadion korony hale w sanoku

 • ferdynand ferdynand (*.neoplus.adsl.tpnet.pl)

  za PiSu budowano obiekty sportowe:

  stadiony :

  Odrestaurowano zmodernizowano 12 stadionow

  Hale:
  budowano 4 hale na wysokim poziomie europejskim

  Skocznie

  budowano skocznie w Wiśle K-115

Dodaj komentarz

Dodajesz komentarz anonimowo. Zaloguj się.

Dodajesz komentarz anonimowo. Aby komentować pod własnym pseudonimem włącz profil publiczny w ustawieniach.

Autor:
Treść:

Aby przesłać formularz, musisz mieć włączony w przeglądarce Javascript. Jeżeli nie masz, przepisz wspak tekst 3i06ngq4wb:

Wykop

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Prywatność. Copyright – 1999-2018 INTERIA.PL, wszystkie prawa zastrzeżone.