Ostatnio: nigdy

Darmowe galerie dla serwisów aukcyjnych

Regulamin Konkursu „Nutura”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Nutura” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest Norbert Urbaniak Trener Personalny (dalej zwany: „Organizatorem”).

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest w linku pod konkursem.

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.

1.6. Nagrody przeznaczone dla Laureatów Konkursu to: 2 zestawy maseł orzechowych firmy Nutura + 2 rozpisane diety przez Trener Osobisty Norbert Urbaniak. Każdy zestaw obejmuje 5 produktów marki Nutura. W zestaw wchodzą następujące produkty: kremowe masło orzechowe, masło orzechowe z kawałkami orzechów, masło orzechowe z dodatkiem kokosa, masło orzechowe z dodatkiem rodzynek, masło orzechowe o podwyższonej zawartości białka o smaku bananowo – czekoladowym.

1.7. Fundatorem nagród i przyrzekającym nagrodę jest:

Nutura s.c.

Oraz Norbert Urbaniak Trener Personalny.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1. Konkurs będzie ogłoszony na kanałach social media: facebook.com/nutura oraz przeprowadzony za pośrednictwem serwisu Facebook.

2.2. Konkurs będzie trwał w dniach 30.08-13.09.2016 i zostanie ogłoszony wraz z datą ukazania się ogłoszenia o Konkursie na fanpage’u Nutura w serwisie Facebook.com.

2.3. Rozwiązanie Konkursu i lista Laureatów Konkursu w postaci nazw profili zarejestrowanych w serwisie Facebook, z których przesłano nagrodzone zgłoszenia zostanie ogłoszona na fanpage’u Nutura w serwisie Facebook.com w terminie nie później niż 7 dni od ostatniego dnia czasu trwania Konkursu tj. do 20.09.2016.

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:

3.1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i polega na polubieniu fanpage’u Nutura oraz Norbert Urbaniak Trener Personalny oraz wpisaniu w komentarzu pod postem 3 osób, które powinny zacząć lub już dbają o swoje zdrowie poprzez zbilansowaną dietę.

3.1.1. Zgłoszenie do Konkursu powinno zostać przesłane w formie komentarza do posta z ogłoszeniem o Konkursie opublikowanego na fanpage’u Norbert Urbaniak Trener Personalny w serwisie facebook.com w terminie 30.08-13.09.

3.2. Spośród wszystkich Zgłoszeń Komisja Konkursowa wybierze w terminie do 7 dni od zakończenia Konkursu 2 Laureatów Nagrody. Przy wyborze najlepszych zgłoszeń do Konkursu, Komisja Konkursowa kierować się będzie oficjalnym losowaniem nagrody, które zostanie nagrane i przesłane w postaci filmu i ukazane na fanpage’u pod adresem facebook.pl/UrbaniakTrener/?fref=ts

Komisja Konkursowa będzie oceniać zgłoszenia wyłącznie ze względu na ww. kryteria. Wszelkie inne aspekty Zgłoszenia nie będą oceniane.

3.3. Jedna osoba może przesłać tylko jedno Zgłoszenie i może być Laureatem tylko jednej Nagrody.

3.4. O fakcie wygranej Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez ogłoszenie na fanpage’u Nutura w serwisie Facebook.com listy Laureatów oraz na fanpage’u Norbert Urbaniak Trener Personalny. Lista Laureatów Konkursu będzie zawierać nazwy profili zarejestrowanych w serwisie Facebook, z których przesłano nagrodzone Zgłoszenia.

3.5. Organizator oświadcza, że dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mailowego lub odpowiednio adres zamieszkania będą pobierane wyłącznie od Laureatów Konkursu w celu wysyłki nagród i nie będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu ani udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

3.6. Prawa autorskie majątkowe do treści nadesłanych przez Uczestników Konkursu powinny należeć do Uczestników Konkursu. Uczestnicy Konkursu udzielają Organizatorowi licencji niewyłącznej do nadesłanych w ramach Konkursu treści (odpowiedzi na pytanie), bez ograniczeń terytorialnych, na czas trwania Konkursu na polu eksploatacji publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

3.7. . Odpowiedzi przesłane niezgodnie z warunkami Regulaminu, publikowane poza ustalonym terminem trwania Konkursu na innych serwisach społecznościowych, blogach, stronach internetowych, będą dyskwalifikowane.

3.8. Zgłoszenia do Konkursu nie mogą zawierać treści sprzecznych z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami. Pełną odpowiedzialność za treści zawarte w Zgłoszeniu ponosi Uczestnik.

3.9. Zgłoszenia niezgodne z Regulaminem lub zawierające treści opisane w poprzedzającym postanowieniu nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:

4.1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3. w terminie najpóźniej do dnia wskazanego w pkt 2.3 powyżej.

4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej poprzez ogłoszenie wyników Konkursu na fanpage’u Norbert Urbaniak Trener Personalny w serwisie Facebook.com w terminie najpóźniej do dnia wskazanego w pkt.2.3

4.3. Przyrzekający Nagrody oświadcza, że wartość każdej z nagród przewidzianych w ramach niniejszego Konkursu nie przekracza kwoty 760 PLN netto, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.), a więc Nagrody te wolne są od podatku dochodowego.

4.4. Nagrody do poszczególnych Laureatów wysłane zostaną pocztą na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w terminie 28 dni od dnia ogłoszenia Wyników.

4.5. W przypadku nie podjęcia przez Laureata Nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do Nagrody wygasa.

4.6. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru Nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

4.7. W Konkursie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady Konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez Uczestników biorących udział w Konkursie, niezwłocznie na adres biuro@nutura.pl

5.2. Reklamacje dotyczące Konkursu, po jego zakończeniu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 40 dni od dnia publikacji (na fanpage’u Nutura w serwisie Facebook.com. „Reklamacja – konkurs „Nutura “ “.

5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.

5.5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.6. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.7. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez Uczestnika.

Wykop

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Prywatność. Copyright – 1999-2018 INTERIA.PL, wszystkie prawa zastrzeżone.