Ostatnio: nigdy

Darmowe galerie dla serwisów aukcyjnych

1. The Argument from below:

(a) sformułował Popper

(b) dotyczy niezdeterminowania przekładu

(c) wykorzystuje wyrażenie gavagai

(d) żadne z powyższych

2. O tym, że z syntaktyki nie można wygenerować semantyki, przekonuje:

(a) Turing

(b) Platon goedel

(c) Searle

(d) żaden z powyższych

3. Wedle Kartezjusza możemy zwątpić:

(a) w dane dostarczane przez zmysły

(b) w to, że 2+2=4

(c) w to, że myślimy

(d) w żadne z powyższych

4. Wedle Kartezjusza, prawda to:

(a) relacja pomiędzy słowami a ideami

(b) inaczej koherencja

(c) relacja pomiędzy ideami a rzeczami

(d) sposób na odcudzysłowienie

5. Problem, który stoi u źródeł filozofii Kanta, to:

(a) jak pogodzić Hume'a z Berkeleyem

(b) jak pogodzić Locke'a z Kartezjuszem

(c) jak pogodzić Newtona z Hume'em

(d) jak pogodzić wiarę z rozumem

6. Dla Hume'a uzasadnieniem idei związku przyczynowo-skutkowego jest:

(a) matematyka

(b) fizyka

(c) obserwacja zmysłowa

(d) przyzwyczajenie

7. Zasadnicze pytanie Kanta sprowadzić można do pytania:

(a) czy istnieją sądy syntetyczne a posteriori

(b) czy istnieją sądy a priori

(c) czy istnieją sądy analityczne

(d) żadne z powyższych

8. Wśród idei regulatywnych nie znajdziemy:

(a) Idei związku przyczynowo-skutkowego

(b) Idei przestrzeni

(c) Idei Boga

(d) Idei czasu

9. Zdaniem Kanta, matematyka opiera się na:

[b](a) przestrzeni i czasie

(b) ideach regulatywnych

(c) formach naoczności

(d) żadne z powyższych

10. Uzasadnieniem dla realizmu wewnętrznego są:

(a) istnienie podmiotu transendentalnego

(b) teza Sapira-Whorfa

(c) istnienie dwóch różnych koncepcji zbioru

(d) żadne z powyższych

11. Wedle Putnama:

(a) istnieje świat niezależny od języka

(b) świat jest kreacją ludzkiego ducha

(c) świat jest tworem językowym

(d) istnieje tylko jeden układ pojęciowy

12. Przeciw esencjalizmowi znaczeniowemu Popper sformułował:

(a) argument teoretyczny

(b) argument praktyczny

(c) argument pragmatyczny

(d) argument ahistoryczny

13. Teoria znaczenia Fregego jest:

(a) ideacyjna

(b) behawioralna

(c) referencyjna

(d) żadne z powyższych

14. Podział na dyskurs mentalny i publiczny odnajdujemy u:

(a) Kartezjusza

(b) Locke'a

(c) Berkeleya

(d) Arystotelesa

15. „Znaczeniem wyrażenia jest zbiór przedmiotów, do których to wyrażenie się odnosi.” Jest to

pogląd:

(a) Poppera

(b) Arystotelesa

(c) koncepcji behawioralnej znaczenia

(d) Russella

16. Wittgenstein jest:

(a) jest twórcą behawioralnej teorii znaczenia

(b) analizował problem norm prawnych

(c) analizował pojęcie reguł

(d) żadne z powyższych

17. Argument języka prywatnego sformułował:

(a) Russell

(b) Wittgenstein

(c) Popper

(d) Searle

18. Cechami aktu rozumienia wg hermeneutyki są:

(a) metajęzykowość

(b) abstrakcyjność

(c) porozumienie

(d) żadne z powyższych

19. Koncepcję abdukcji przedstawił:

(a) Peirce

(b) Russell

(c) Strawson

(d) Popper

20. Abdukcja to wnioskowanie:

(a) dedukcyjne

(b) niezawodne niededukcyjna

(c) dedukcyjne

(d) indukcyjne

21. Wśród kryteriów spójności nie znajdziemy:

(a) kryterium niesprzeczności

(b) kryterium jasności

(c) kryterium istotnych powiązań inferencyjnych

(d) kryterium unifikacji

22. „Obecny król Francji jest łysy” to zdanie analizowane przez:

(a) Fregego

(b) Wittgensteina

(c) Austina

(d) Russella

23. Koncepcje presupozycji zaproponował:

(a) Russell

(b) Wittgesntein strewson

(c) Arystoteles

(d) żaden z powyższych

24. Wedle klasycznej definicji, wiedza to:

(a) przekonanie uzasadnione

(b) przekonanie spójne

(c) przekonanie logiczne

(d) przekonanie prawdziwe

25. Problem Gettiera dotyczy:

(a) prawdy rozumianej pragmatycznie

(b) wiedzy

(c) reguł

(d) żadne z powyższych

26. „Sensem zdania jest metoda jego werydikacji” to pogląd:

(a) Poppera

(b) Kuhna

(c) Lakatosa

(d) żadne z powyższych weismana

27. „Siła ciążenia wynosi 9,81 N/kg” to:

(a) zdanie protokolarne

(b) zdanie falsyfikowalne

(c) T-równoważność

(d) żadne z powyższych

28. Kryterium falsyfikacji:

(a) wprowadził Kuhn

(b) wprowadził Popper

(c) pozwala odróżnić sens od bezsensu

(d) żadne z powyższych

29. Falsyfikacja jest wnioskowaniem:

(a) zawodnym

(b) niezawodnym

(c) niededukcyjnym

(d) dedukcyjnym

30. Pojęcia, które wprowadził Lakatos, to:

(a) zdania protokolarne

(b) twardy rdzeń programu badawczego

(c) heurystyka pozytywna

(d) heurystyka negatywna

31. Kuhn wprowadził pojęcia:

(a) heurystyka pozytywna

(b) paradygmat

(c) nauka normalna

(d) żadne z powyższych

32. Feyerabend wprowadził pojęcie:

(a) niewspółmierności

(b) programu badawczego

(c) wszystko ujdzie (anything goes)

(d) żadne z powyższych

33. Trudności z interpretacją in abstracto wiążą się z:

(a) nielogicznością języka

(b) niezdeterminowaniem przekładu

(c) układem pojęciowym

(d) nieostrością języka potocznego

34. Greckie słowo aletheia oznacza:

(a) otwartość

(b) fałsz

(c) przekonanie

(d) nieskrytość

35. Korespondencyjną definicję prawdy jako pierwszy podał:

(a) Platon

(b) Heraklit

(c) Russell

(d) św. Tomasz

36. Wedle św. Tomasz istnieje:

(a) dwie relacje prawdziwości

(b) jedna relacja prawdziwości

(c) trzy relacje prawdziwości

(d) żadne z powyższych

37. Z semantyczną koncepcją prawdy powiązać można pojęcia:

(a) równoważności T

(b) konwencji T

(c) falsyfikacji

(d) definicji przez wypełnianie

38. Wyróżnić można:

(a) korespondencyjną teorię prawdy

(b) pragmatyczną teorię prawdy

(c) odprzecinkowiającą teorię prawdy

(d) odcudzysłowiającą teorię prawdy - dyswotacyjna

39. „Prawda to zgodność intelektu i rzeczy” to sformułowanie:

(a) Arystotelesa

(b) Platona

(c) Kartezjusza

(d) żadnego z powyższych - sw tomasz

40. Nie istnieje:

(a) koherencyjna teoria prawdy

(b) dyskwotacyjna teoria prawdy

(c) semantyczna teoria prawdy

(d) żadne z powyższych

41. Kartezjusz twierdził iż:

a) prawdziwe jest to, co widzimy jasno i wyraźnie

b) myślenie to „widzenie” oczami duszy

c) myślenie to rozmowa duszy z samym sobą

d) nie możemy zwątpić w to, że wątpimy/myślimy

42. Kartezjusz podzielił substancje (rzeczy) na:

a) myślące

b) rozciągłe

c) formę

d) duchy

43. „Medytacje o pierwszej filozofii” napisał:

a) Kartezjusz

b) Immanuel Kant

c) John Locke

d) Rene Descartes

44. Inspiracją dla „metody kartezjańskiej” była:

a) Matematyka, szczególnie geometria

b) Fizyka Newtona

c) Retoryka i erystyka

d) Świat przyrody

44.Wg Johna Locke’a, pod pojęciem „idei” kryły się

a) Doznania umysłowe

b) Doznania cielesne

c) Obrazy mentalne

d) Myśli i pojęcia

45. Wg Kanta, sądy syntetyczne to:

a) Takie sądy, które rozszerzają naszą wiedzę

b) Takie sądy, które nie rozszerzają naszej wiedzy

c) Takie sądy, które są niezależne od doświadczenia zmysłowego

d) Takie sądy, które są zależne od doświadczeń zmysłowego

46. Wg Kanta, sądy analityczne to:

a) Takie sądy, które rozszerzają naszą wiedzę

b) Takie sądy, które nie rozszerzają naszej wiedzy

c) Takie sądy, które są niezależne od doświadczenia zmysłowego

d) Takie sądy, które są zależne od doświadczenia zmysłowego

47. Wg Kanta, sądy „a priori” to:

a) Takie sądy, które rozszerzają naszą wiedzę

b) Takie sądy, które nie rozszerzają naszej wiedzy

c) Takie sądy, które są niezależne od doświadczeń zmysłowych

d) Takie sądy, które są zależne od doświadczeń zmysłowych

48. „Przewrót Kopernikański” Kanta prowadzi do tezy, że:

a) Podmiot jest aktywny w procesie poznania

b) Podmiot jest biernym receptorem w procesie poznania

c) Podmiot nie oddziałuje na proces poznania

d) Żadne z powyższych

49. Na strukturę podmiotu transcendentalnego składają się:

a) Formy naoczności

b) Kategorie intelektu

c) Idee regulatywne

d) Fenomeny i noumeny

50. Realizm wewnętrzny Hillarego Putnama zakłada, że:

a) Świat nie jest „wyrobem gotowym”

b) Świat jest „wyrobem gotowym”

c) Nie istnieje coś takiego, jak opis świata z „boskiego punktu widzenia”

d) Pojęcie przedmiot (rzecz) uzależnione jest od tego, jakim układem pojęciowym się posługujemy

51. Twórcą mereologii był:

a) Stanisław Leśniewski

b) Jan Łukaszewicz

c) Hillary Putnam

d) Bertrand Russell

52. Teza Sapira-Whorfa głosi, że:

a) Postrzeganie świata zależy od języka jakim się posługujemy

b) Nie istnieje coś takiego, jak opis świata z „boskiego punktu widzenia”

c) Istnieje tylko jeden układ odniesienia

d) Nie istnieje podział na przestrzeń i czas

53. Ontologia trzech światów wg Poppera zakłada, że świat składała się z podświatów:

a) Fizycznego

b) Psychicznego

c) Teorii samych w sobie

d) Substancji

54. Rozróżniamy następujące typy teorii znaczenia wg Alstona:

a) Ideacyjna

b) Referencyjna

c) Behawioralna

d) Ontologiczna

55. F.L. Gottlob Frege rozbił „znaczenie” na dwa aspekty:

a) Sens (Sinn)

b) Znaczenie/odniesienie (Bedeutung)

c) Poznanie

d) Myślenie

56. Autorem „Tractatus Logico-Philosophicus” był:

a) Ludwig Wittgenstein

b) Schleiermacher

c) Dilthey

d) Bertrand Russell

57. Definicja klasyczna

[b]a) To np. „Człowiek to zwierzę rozumne”

b) Posiada genus proximum jako jeden z elementów

c) To np. „Niedźwiedzie to ssaki”

d) Posiada diferentia specifica jako jeden z elementów

58. Kartezjusz wyróżniał

a) Substancję transcendentalną

b) Substancję myślącą

c) Substancję ożywioną

d) Substancję rozciągłą

59. Zdanie „Jeśli błądzę, to jestem” („Si fallor sum”) można przypisać

a) Kartezjuszowi

b) Św. Augustynowi

c) Platonowi

d) Kantowi

60. Według Kartezjusza, dowód na istnienie Boga można wyprowadzić z

a) Idei nieskończoności

b) Różnorodności materii na ziemi

c) Faktu, że ludzie mają wyobrażenie o świecie

d) Udokumentowanych cudów

61. Immanuel Kant

a) Zasłynął jako człowiek, który rozwiązał zagadkę 7 mostów w Królewcu

b) Usiłował pogodzić koncepcję Newtona z teoriami Locke’a

c) Dokonał „przewrotu kopernikańskiego” w filozofii

d) Działał pod częściowym wpływem Hume’a

62. Rzeczy same w sobie, według teorii Kanta

a) Są nazywane fenomenami

b) Są nazywane noumenami

c) Można je zbadać na gruncie nauk empirycznych

d) Można je odkryć z pomocą intuicji

63. Klasyczna definicja wiedzy zawiera następujące aspekty:

a) Prawda

b) Weryfikowalność

c) Przekonanie

d) Uzasadnienie

64. Presupozycją w zdaniu „Według Marka Aureliusza, dzikie hordy germańskie powinno

powstrzymywać co najmniej 5 legionów” będzie:

a) Istniał bądź istnieje Marek Aureliusz

b) Istnieją bądź istniały legiony

c) Marek Aureliusz był zaniepokojony hordami germanów

d) Istniały bądź istnieją hordy germańskie

65. Rozumowanie „W pokoju jest zimno. Jeśli kaloryfer by się zepsuł, w pokoju byłoby zimno,

zatem kaloryfer się zepsuł” jest rozumowaniem:

a) Indukcyjnym

b) Dedukcyjnym

c) Abdukcyjnym

d) Zawodnym

66. Formy Naoczności to:

a) czas i przestrzeń

b) przestrzeń i słowa

c) czas i słowa

d) słowa i dusza

67. Substancje, przypadłości i związek przyczynowo-skutkowy wg Kanta to:

a) idee regulatywne

b) noumeny reszta to kategorie intelektu

c) sądy syntetyczne

d) żadna z odpowiedz

68. Największym dziełem Kartezjusza jest:

a) „Dociekania Filozoficzne”

b) „Rozprawa o metodzie”

c) „Nędza Historycyzmu”

d) „Krytyka czystego rozumu”

69. Trzy idee relatywne to: (żeby zaznaczyć c w pytaniu powinno być regulatywne)

a) idea intelektu, idea świata, idea Boga

b) Idea Boga, Idea moralności, idea świata

c) Idea świata, idea, Boga, idea duszy

d) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

70. Z dogmatycznej drzemki obudził Kanta:

a) Newton

b) Locke

c) Hume

d) Berkeley

71. Św. Tomasz sformułował;

a) 5 dróg dowodzenia istnienia Boga

b) koncepcję tabula rasa

c) teorię idei wrodzonych

d) dowód ontologiczny

72. Według Berkeleya nie jest tak, że:

a) substancja jest poza umysłem

b) esse est percipi

c) monady są poza umysłem

d) żadne z powyższych

74. J.L. Austin to:

a) przedstawiciel oksfordzkiej szkoły języka potocznego

b) przedstawiciel analizy lingwistycznej

c) przedstawiciel twardej analizy

d) przedstawiciel filozofii analitycznej

75. Heidegger i Gadamer byli przedstawicielami nurtu:

a) esencjonalizmu

b) hermeneutyki

c) realizmu

d) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

76. Filozofia klasyczna:

a) była zorientowana epistemologicznie

b) wychodzi od analizy języka

c) była subiektywistyczna

d) żadne z powyższych

77. Locke mówi, że podstawowym źródłem poznania są;

a) doświadczenia zmysłowe

b) idee wrodzone

c) twierdzenia matematyczne

d) idea nieskończoności

78. Substancje istnieją poza naszymi umysłami wedle:

a) Locke`a

b) Hume`a

c) Berkeleya

d) Arystotelesa

79. Pierwsza rozbudowana koncepcja logosu pojawiła się u:

a) Parmenidesa

b) Platona

c) Kanta

d) Heraklita

80. Idee Platona nie są:

a) zniszczalne

b) poza umysłem i przestrzenią

c) wieczne

d) odbiciem świata materialnego

81. Koło Wiedeńskie grupowało:

a) przedstawiciel miękkiej analizy

b) przedstawicieli filozofii analitycznej

c) przedstawicieli twardej analizy

d) przedstawicieli rekonstrukcjonizmu

81. Hume nie był:

a) empirystą

b) sceptykiem

c) racjonalistą

d) filozofem zwrotu podmiotowego

82. Filozofami zwrotu podmiotowego byli:

a) Kant

b) Heideger

c) Platon

d) św. Tomasz

83. Do filozofów presokratejskich nie zaliczamy

a) Heraklita

b) Parmenidesa

c) Platona

d) Arystotelesa

84. Z filozofią Platona łączymy pojęcia

a) demiurga

b) anamnezy

c) substancji

d) matriksa

85. Słynne słowa wypowiedziane przez Kanta to:

a). „Si fallor sum”

b) „Myślę, więc jestem”

c) „Wiem, że nic nie wiem”

d) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

86. W filozofii Kartezjusza, Berkleya i Locke’a istnieją dwa dyskursy:

a) mentalny

b) idealny

c) publiczny

d) realny

87. Thomas Kuhn był autorem dzieła:

a) „Przeciw metodzie”

b) „Struktura rewolucji naukowych”

c) „Problem empiryzmu”

d) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

88. Paul Feyerabend napisał książkę:

a) „Wszystko ujdzie, wszystko się przyda”

b) „Irracjonalność”

c) „Przeciw metodzie”

d) „Struktura rewolucji naukowych”

89. Zdania protokolarne:

a) są sensowne, bo wiemy, jak je zweryfikować

b) są prawdziwe lub fałszywe

c) są uzasadnione przez bezpośrednią obserwację

d) żadne z powyższych

90. Według Kanta matematyka bazuje na:

a) przestrzeni

b) czasie

c) przeszłości

d) teraźniejszości

91.Wśród zasad bytu wg Arysotelesa znajdują się:

a) Zasada materialna

b) Zasada formalna

c) Zasada sprawcza

d) Zasada celowa

92. Arystoteles wyróżniał trzy części duszy, odpowiadające różnym poziomom organizacji życia:

a) dusza wegetatywna

b) dusza zmysłowa

c) dusza rozumna

d) dusza abstrakcyjna

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Prywatność. Copyright – 1999-2018 INTERIA.PL, wszystkie prawa zastrzeżone.