Ostatnio: nigdy

Darmowe galerie dla serwisów aukcyjnych

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO

W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

I. Ogólne zasady

1. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami

i osiągnęła wymagany wiek 10 lat.

2. Do uzyskania karty rowerowej uczniowie klas IV przygotowywani są na zajęciach

z wychowania komunikacyjnego w ramach przedmiotu technika.

3. Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonują: nauczyciel

posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego,egzaminator lub instruktor. W naszej szkole sprawdzenie kwalifikacji dokona nauczyciel techniki, który posiada stosowne uprawnienia.

4. Uczeń, aby otrzymać kartę rowerową musi:

a) uzyskać pozytywną opinię wychowawcy na podstawie obserwacji zachowania ucznia,

b) uzyskać zgodę rodziców (opiekunów) na wydanie karty rowerowej,

c) zaliczyć test sprawdzający wiadomości teoretyczne z przepisów ruchu drogowego -

minimum 80% punktów możliwych do uzyskania,

d) wykazać się umiejętnościami praktycznymi z zakresu jazdy na rowerze

z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego - co najmniej 90% manewrów,

e) znać zasady obsługi technicznej roweru,

f) w ramach zajęć technicznych przejść szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

przedlekarskiej,

g) oddać wypełniony arkusz zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową (arkusz pobierze u nauczyciela techniki) oraz zdjęcie legitymacyjne.

5. Egzamin teoretyczny ma formę testu jednokrotnego wyboru. Test zawiera pytania

dotyczące przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych, zasad bezpiecznego

poruszania się po drogach oraz wiadomości z pierwszej pomocy.

6. Ćwiczenia jazdy rowerem prowadzone będą po zajęciach lekcyjnych po uzgodnieniu z nauczycielem.

10. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:

a) przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie,

b) poprawne wykonanie manewru skrętu w lewo na drodze dwukierunkowej,

c) prawidłowe ominięcie przeszkody na drodze,

d) hamowanie i zatrzymanie pojazdu w określonych miejscach oraz jazda slalomem (ósemka).

II. Zakres umiejętności i wiadomości niezbędnych do uzyskania Karty Rowerowej

1. Na zajęciach technicznych w klasie czwartej uczniowie poznają obowiązkowe przepisy

i znaki drogowe umożliwiające zdobycie karty rowerowej.

2. Umiejętności ucznia:

a) prawidłowo określa znaki drogowe pionowe i poziome dotyczące pieszych

i rowerzystów,

b) potrafi scharakteryzować poszczególne elementy obowiązkowego wyposażenia

roweru,

c) wykonuje proste czynności związane z codzienną obsługą roweru,

d) prawidłowo wykonuje czynności poprzedzające jazdę rowerem,

e) opanował właściwą technikę jazdy,

f) stosuje hierarchię ważności znaków, sygnałów oraz poleceń w ruchu drogowym,

g) opisuje cechy charakterystyczne drogi,

h) prawidłowo wykonuje manewry: skrętu w lewo, skrętu w prawo, wyprzedzania,

omijania, wymijania, włączania się do ruchu, zawracania,

i) na skrzyżowaniu zachowuje się zgodnie z przepisami ruchu drogowego,

j) ocenia sytuację na drodze zachowując szczególną ostrożność i stosując zasadę

ograniczonego zaufania,

k) potrafi właściwie zachować się w sytuacjach nietypowych na drodze oraz określić

skutki błędnego wykonania manewrów,

l) potrafi odróżnić zachowania uczestników ruchu zagrażające bezpieczeństwu,

m) potrafi scharakteryzować bezpieczną drogę,

n) potrafi zastosować przepisy obowiązujące kierujących rowerem podczas poruszania

się w kolumnie rowerowej.

3. Wiadomości ucznia:

a) poprawnie wymienia informacje zawarte na znakach dotyczą

a) poprawnie wymienia informacje zawarte na znakach dotyczących pieszych

i rowerzystów,

b) nazywa elementy drogi i zna zasady obowiązujące na poszczególnych rodzajach dróg,

c) zna zasady przechodzenia przez jezdnię na przejściach dla pieszych,

d) wskazuje różnice między drogą w obszarze zabudowanym i niezabudowanym,

e) zna znaczenie elementów odblaskowych,

f) zna zasady korzystania ze środków komunikacji publicznej,

g) potrafi podać przyczyny wypadków powodowanych przez pieszych,

h) zna zasady przechodzenia przez torowisko kolejowe z zaporami i bez zapór, a także

przez tory tramwajowe z sygnalizacją świetlną i bez niej,

i) zna numery telefonów alarmowych,

j) zna zasady udzielania pomocy ofiarom wypadków drogowych oraz wskazuje

przyczyny powstawania wypadków,

k) zna znaki drogowe i ich znaczenie oraz podaje hierarchię ważności znaków, sygnałów

oraz poleceń w ruchu drogowym,

l) podaje sposób używania obowiązkowego wyposażenia roweru,

m) definiuje pojęcia dotyczące manewrów wykonywanych przez kierującego rowerem.

n) zna organizację ruchu na różnych skrzyżowaniach i zasady pierwszeństwa przejazdu

na nich,

o) zna zasady poruszania się rowerzysty po drodze rowerowej, chodniku i jezdni,

p) objaśnia wykonywanie poszczególnych manewrów,

q) potrafi określić pierwszeństwo uczestników ruchu podczas przejeżdżania przez

skrzyżowanie,

r) zna zastosowanie środków stanowiących wyposażenie apteczki,

s) potrafi interpretować zasady zachowania szczególnej ostrożności i ograniczonego

zaufania,

t) doskonale zna zasady prawidłowej techniki jazdy rowerem,

u) zna przepisy pieszych idących indywidualnie i w kolumnie oraz rowerzystów,

v) potrafi wymienić sposoby poprawy widoczności ludzi na drodze,

w) definiuje obowiązki uczestników ruchu wobec pojazdów uprzywilejowanych,

x) objaśnia skutki nieprawidłowych zachowań podczas wypadku,

y) wymienia sposoby oznakowania miejsc niebezpiecznych.

test na kartę rowerową - przykład

Powrót

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Prywatność. Copyright – 1999-2018 INTERIA.PL, wszystkie prawa zastrzeżone.