Ostatnio: nigdy

Darmowe galerie dla serwisów aukcyjnych
259205


SZTUKA NEGOCJACJI PRAWNICZYCH

pytania egzaminacyjne


1. Negocjacje są uprawnioną metodą rozwiązywania sporów w następujących koncepcjach prawa:

(a) pozytywistycznych,

(b) niepozytywistycznych,

(c) topiczno-retorycznych,

(d) ekonomicznych.2. Można wyróżnić następujące modele negocjacyjne:

(a) ekonomiczny,

(b) erudycyjny,

(c) dialektyczno-logiczny,

(d) argumentacyjny.3. Podstawowym kryterium stosowanym w modelu argumentacyjnym jest:

(a) skuteczność,

(b) zdrowy rozsądek,

(c) słuszność,

(d) racjonalność.

4. Podstawowym kryterium w modelu topiczno-retorycznym jest:

(a) sprawiedliwość,

(b) skuteczność,

(c) postępowanie zgodne z powszechnie ważnymi zasadami,

(d) empatia.

5. Podstawowym kryterium w modelu ekonomicznym jest:

(a) spryt,

(b) wyrachowanie,

(c) umiar,

(d) żadne z powyższych.

6. Strategia top-down pojawia się w modelu:

(a) topiczno-retorycznym,

(b) perswazyjnym,

(c) argumentacyjnym,

(d) ekonomicznym.

7. Elementy strategii zarówno top-down i bottom-up są obecne w modelu:

(a) argumentacyjnym,

(b) erystycznym,

(c) retorycznym,

(d) ekonomicznym.

8. Uprawomocnienie dla filozofii negocjacyjnej można znaleźć w:

(a) fenomenologii,

(b) pozytywizmie,

(c) hermeneutyce,

(d) teorii dyskursu.

9. Negocjacje podejmujemy w sytuacji: +ulepszania postanowień

(a) sporu interpretacyjnego,

(b) konieczności sprawdzenia czegoś „na wszelki wypadek”,

(c) potrzeby estetycznej,

(d) powstania konfliktu interesów ekonomicznych.

10. Do „zasad wspólnych” zaliczyć można w szczególności: [+nieograniczonego uczestnictwa, symetrii, zachowania reguł języka, zachowania ustaleń faktycznych]

(a) zasadę prostoty,

(b) zasadę odpłaty,

(c) zasadę dobrowolności,

(d) zasadę braku dominacji.

11. Obok czterech zasad podstawowych negocjacji istnieją jeszcze dwie „zasady wspólne”:

(a) zasada aktualizacji,

(b) zasada respektowania ustaleń faktycznych,

(c) zasada konkretyzacji,

(d) zasada poszanowania reguł języka.

12. Najczęściej negocjacje są sposobem rozwiązywania sporów prawnych w:

(a) Japonii,

(b) Polsce,

(c) Niemczech,

(d) Stanach Zjednoczonych.

13. Poszczególne modele negocjacyjne można odróżnić odwołując się do: [przestrzeni, strategii]

(a) naszych upodobań,

(b) celu negocjacji,

(c) preferencji estetycznych,

(d) wiedzy tła.

14. Najczęstszym powodem powstawania negocjacyjnych nieporozumień jest:

(a) natura ludzka,

(b) egoizm osób uczestniczących w negocjacjach,

(c) terminologiczny bałagan,

(d) niedostatek wiedzy teoretycznej i praktycznej.

15. Model fazowy negocjacji prawniczych był propagowany przez: [+gullivera]

(a) Arystotelesa,

(b) A. Douglas’a,

(c) G. Kennedy’ego,

(d) Ch. Perelmana.

16. Obok modeli fazowych negocjacji prawniczych były popularyzowane również:

(a) modele kognitywne,

(b) modele pozycyjne,

(c) modele emotywne,

(d) modele oparte o zasady.

17. Model Harwardzki jest modelem: [eklektycznym]

(a) sytuacyjnym,

(b) pozycyjnym,

(c) fazowym,

(d) żadna odpowiedź nie jest prawdziwa.

18. Twórcą modelu Harwardzkiego był:

(a) R. Alexy,

(b) Ch. Perelman,

(c) G. Kennedy,

(d) żadna odpowiedź nie jest prawdziwa.

19. Za twórcę dziedziny rozważań poświęconych topice uchodzi:

(a) Gorgiasz,

(b) Sokrates,

(c) Arystoteles,

(d) Plotyn.

20. Topika była nauką o:

(a) cnotach podstawowych,

(b) technikach perswazyjnych,

(c) miejscach wspólnych i specjalnych,

(d) przekonywaniu pro fas et nefas.

21. Entymemat to:

(a) typ metody erystycznej,

(b) sylogizm retoryczny,

(c) antynomia logiczna,

(d) sofizmat.

22. Starożytna retoryka była sztuką:

(a) przekonywania za pomocą mowy,

(b) gromadzenia właściwych racji,

(c) zapamiętywania tekstu oracji,

(d) wygłaszania uprzednio przygotowanego przemówienia.

23. Twórcą „nowej retoryki” był:

(a) A. Schopenhauer,

(b) J.F. Kennedy,

(c) Ch. Perelman,

(d) R. Posner.

24. „Nowa retoryka” opierała się na przekonaniu że: [prawda jest kat. obiektywną, przekonanie za pomocą dyskursu]

(a) wszystko jest dozwolone,

(b) retoryka nie posługuje się logiką formalną,

(c) przekonanie i namowa są kategoriami stopniowalnym,

(d) ludzie z natury swej są dobrzy.

25. Podstawowym kryterium w modelu topiczno-retorycznym jest:

(a) formalnie rozumiana sprawiedliwość,

(b) substancjalnie rozumiana sprawiedliwość,

(c) skuteczność,

(d) ekonomicznie rozumiana efektywność.

26. Charakterystyczna dla modelu topiczno-retorycznego jest:

(a) strategia abdukcyjna,

(b) strategia mieszana,

(c) strategia bottom-up,

(d) strategia top-down.

27. Partykularne audytorium oznacza: [konkretnych negocjatorów]

(a) przypadkowe audytorium,

(b) wspólnotę wszystkich dobrze poinformowanych ludzi,

(c) wspólnotę erystyczną,

(d) żadna odpowiedź nie jest prawdziwa.

28. Namowa jest funkcją:

(a) partykularnego audytorium,

(b) uniwersalnego audytorium,

(c) audytorium składającego się z niewyspecjalizowanych osób,

(d) przypadkowego audytorium.

29. W przypadku uniwersalnego audytorium chodzi o:

(a) pozyskanie zaufania części audytorium za wszelką cenę,

(b) skuteczną namowę,

(c) przekonanie,

(d) efektywną ekonomicznie argumentację.

30. W przypadku partykularnego audytorium chodzi o:

(a) skuteczną namowę,

(b) pozyskanie akceptacji większości,

(c) akceptowane etycznie rozstrzygnięcie sporu,

(d) przedstawienie powszechnie ważnych argumentów.

31. Strategia bottom-up oznacza:

(a) zastosowanie rozumowań dedukcyjnych,

(b) zastosowanie rozumowań indukcyjnych,

(c) wzięcie za punkt wyjścia negocjowanego przypadku,

(d) posłużenie się argumentem ad personam.

32. Do najważniejszych faz negocjacyjnych w modelu topiczno-retorycznym należy: [wpisanie negocjacji w kontekst, przeprowadzenie negocjacji uzasdnienie]

(a) uogólnienie negocjowanego przypadku,

(b) omówienie okoliczności pobocznych,

(c) określenie negocjowanego przypadku,

(d) określenie celu lub celów negocjacji.

33. Uzasadnienie etyczne w modelu topiczno-retorycznym przeprowadza się:

(a) w każdej sytuacji,

(b) gdy zażąda tego większość,

(c) na żądanie przegłosowanej mniejszości,

(d) gdy zażąda tego główny negocjator.

34. Propagatorem metody erystycznej był: [schopenhauer]

(a) Arystoteles,

(b) Cicero,

(c) Ch. Perelman,

(d) żadna odpowiedź nie jest poprawna.

35. Erystyka oznacza sztukę:

(a) zgodnego ze standardami etycznymi przekonywania,

(b) racjonalnej argumentacji,

(c) przekonywania przy użyciu wszelkich (dozwolonych i niedozwolonych) metod,

(d) walkę słowną per fas et nefas.

36. Niedozwoloną metodą erystyczną jest:

(a) stosowanie retorsio argumenti,

(b) stosowanie strategii bottom-up,

(c) fabrykowanie konsekwencji,

(d) wprowadzanie wątków ubocznych.

37. Dozwoloną metodą erystyczną jest:

(a) stosowanie retorsio argumenti,

(b) prowadzenie ekspansji erystycznej,

(c) ukrywanie celu, do którego się dąży,

(d) fabrykowanie konsekwencji.

38. Zasadą skutecznego negocjowania jest:

(a) zasada dedukcji,

(b) zasada abstrakcji,

(c) zasada nieograniczonej szczerości,

(d) zasada zmienności.

39. Zasadą skutecznego negocjowania nie jest:

(a) zasada zakotwiczenia,

(b) zasada nasycenia,

(c) zasada bezpośredniości,

(d) zasada relatywizmu.

40. Zasada bezpośredniości oznacza:

(a) możliwość stosowania chwytów erystycznych,

(b) analizę wątków ubocznych,

(c) uzasadnienie rozstrzygnięcia w kategoriach słuszności,

(d) żadna odpowiedź nie jest poprawna. [chodzi o bezpośrednie dążenie do celu]

41. Autonomia modelu argumentacyjnego oznacza, że:

(a) model ten ma uniwersalne zastosowanie,

(b) model ten może samodzielnie stanowić podstawę rozstrzygnięć negocjacyjnych,

(c) model ten można wykorzystać obok innych modeli w ramach tych samych negocjacji,

(d) żadne z powyższych.

42. Słuszny to tyle co:

(a) prawdziwy,

(b) uzasadniony,

(c) sprawiedliwy,

(d) żadne z powyższych.

43. Sprawiedliwość można rozumieć na następujące sposoby:[proceduralnie - kant, substancjalnie - arystoteles]

(a) jako bezstronność, - rawls

(b) jako uzasadnienie,

(c) jako wspólną korzyść,

(d) jako prawdziwość.

44. Przeciw leseferystom sformułować można argumenty: [+z wielości modeli negocjacji]

(a) normatywny,

(b) z wielości modeli argumentacyjnych,

(c) deskryptywny

(d) z nierozstrzygalności.

45. Podstawowym założeniem analizy ekonomicznej jest:

(a) założenie o dążeniu do słusznych rozstrzygnięć,

(b) założenie o homo oeconomicus,

(c) założenie o racjonalności instrumentalnej podmiotów negocjacji,

(d) żadne z powyższych.

46. Zarzuty, które sformułować można przeciw modelowi ekonomicznemu, obejmują:

(a) zarzut nieadekwatności,

(b) zarzut potworności moralnej,

(c) zarzut ograniczonego zastosowania,

(d) żadne z powyższych.

47. Wśród zasad modelu ekonomicznego nie znajdziemy:

(a) zasady abstrakcji,

(b) zasady maksymalizacji kosztów transakcyjnych,

(c) zasady uwzględniania kosztów zewnętrznych,

(d) zasady ograniczonej szczerości.

48. Wśród zasad modelu ekonomicznego znajdziemy: [efektywnej alokacji, minimalizacji kosztów transakcji, uwzględniania kosztów zewnętrznych, poszukiwania przestrzeni negocjacyjnej, pełnej ekonomizacji ,ograniczenia ryzyka i niepewności, minimum efektywności, neutralności co do ryzyka, rozsądku- traktujemy drugą stronę jako homo oeconomicus, symetrii informacyjnej]

(a) zasadę symetrii informacyjnej,

(b) zasadę maksymalizacji użyteczności

(c) zasadę asymetrii,

(d) zasadę ograniczania ryzyka.49. Reguła uniwersalna, to reguła:

(a) krytyczna,

(b) ogólna,

(c) sprawiedliwościowa,

(d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa.

50. Maksyma stylu brzmi:

(a) należy mówić szczerze,

(c) należy mówić wolno,

(d) należy mówić sensownie,

(e) należy mówić jasno.

51. Do powodów nieporozumienia w negocjacjach prawniczych należą:

(a) niedostatek wiedzy teoretycznej prawników,

(b) terminologiczny bałagan,

(c) eklektyzm stosowanych modeli negocjacyjnych,

(d) niedostatek wiedzy praktycznej.

52. Zasada: „Opieraj negocjacje na standardach powszechnie akceptowanych” jest zasadą modelu:

(a) oksfordzkiego,

(c) harwardzkiego,

(d) ekonomicznego,

(e) leseferystów.

53. Sformułowanie „Należy zawsze mówić prawdę, tj. ujawniać swoje rzeczywiste przekonania i uczucia” nie odnosi się do zasady:

(a) zakotwiczenia,

(c) abstrakcji,

(d) nieograniczonej szczerości,

(e) zaufania.

54. W intuicjach językowych słuszny to inaczej: [prawdziwy, uzasadniony, sprawiedliwy]

(a) autonomiczny,

(c) szczery,

(d) bezinteresowny,

(e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa.55. Elementy sprzyjające rozwojowi kultury negocjacji prawniczych można odnaleźć m.in. w takich koncepcjach filozofii prawa jak:

(a) pozytywizm prawniczy,

(b) hermeneutyka prawnicza,

(c) amerykański realizm prawny,

(d) teorie O.W. Holmesa.
56. Negocjacje prawnicze nie są:

(a) oparte na zasadzie dominacji jednej ze stron,

(c) jednym ze sposobów rozwiązywania tzw. „przypadków trudnych”,

(d) oparte na zasadzie dobrowolności stron,

(e) powszechną drogą rozwiązywania sporów prawnych w USA.

57. Do podstawowych zasad negocjacji prawniczych nie należą:

(a) zasada ograniczonego uczestnictwa,[bo należy nieograniczone]

(c) zasada symetryczności,

(d) zasada dominacji sankcji państwowej,

(e) zasada dobrowolności.

58. Negocjacje prawnicze:

(a) można uznać za uniwersalną metodę rozwiązywania sporów,

(c) są dopuszczalne jedynie w rozwiązywaniu konfliktów interesów ekonomicznych,

(d) mogą okazać się niemożliwe do przeprowadzenia,

(e) muszą być prowadzone przy pomocy mediatora.

59. Fazowe modele negocjacyjne:

(a) powstały na gruncie niemieckiej nauki prawa,

(c) zostały opracowane mi.in. przez Gulivera i Kennedy'ego, [+douglasa]

(d) zostały opracowane m.in. przez Gulivera i Kelsena,

(e) należą do praktycznych modeli negocjacyjnych.

60. Do zasad negocjowania specyficznych dla modelu argumentacyjnego należą:[+zakotwiczenia, nieograniczonej szczerości]

(a) zasada dobrowolności,

(b) zasada ograniczonej szczerości,

(c) zasada zalecająca abstrahowanie od nietypowych cech kontekstu negocjacyjnego, [zasada abstrakcji]

(d) zasada uniwersalności.

61. Twórcami modeli fazowych byli:[+douglas]

(a) Gulliver,

(b) Kennedy,

(c) Ross,

(d) Dworkin.

62.Wskaż cele negocjacji w modelu argumentacyjnym: [słuszność]

(a) skuteczność,

(b) wytrwałość,

(c) efektywność ekonomiczna,

(d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.[bo słuszność]

63. Twórcy modelu harwardzkiego to:

(a) H. Rossa i K. Getter,

(b) R. Fisker i W. Ury,

(c) W.Ury i R. Fisher,

(d) R. Dworkin i H. Hart.

64. Jaka może być przestrzeń negocjacji?:

(a) logiczna i językowa,

(b) retoryczna,

(c) ekonomiczna.

(d) etyczna.65.Wskaż zasady charakterystyczne dla modelu argumentacyjnego:

(a) zasada nieograniczonej słuszności,

(b) zasada logicznego myślenia,

(c) zasada uniwersalności,

(d) zasada atrakcji.


66. Douglas zakładał model :

(a) etapowy,

(b) 2 fazowy,

(c) 3 etapowy,

(d) 5 fazowy.


67. Esencjalia negocjacyjne to: [cel, przestrzeń, strategia, wiedza tła]

(a) model argumentacyjny,

(b) wiedza tła,

(c) model ekonomiczny,

(d) przestrzeń negocjacyjna.

68. Maksyma stylu to:

(a) Należy mówić szczerze,

(b) Należy mówić jasno,

(c) Należy mówić pięknie,

(d) wszystkie powyższe odpowiedzi prawidłowe.

69. Twórcy modeli fazowych to:

(a) Fisher, Kennedy, Dworkin,

(b) Hart, Fisher, Ury,

(c) Douglas, Gulliver, Kennedy,

(d) Douglas, Kennedy, Fisher.

70. Słynny model negocjacji, który powstał na Uniwersytecie w Harwardzie to:

(a) model pozycyjny,

(b) model topiczno- retoryczny,

(c) model sytuacyjny,

(d) model oparty o zasady.

71. Model harwardzki zakłada, że: [+zmierzać do realizacji celu i pamiętać o celu 2strony, zawsze mieć różne opcje działania, opierać się na powszechnych standardach]

(a) należy odróżniać ludzi od problemów,

(b) celem negocjacji jest efektywność ekonomiczna,

(c) nie powinno się opierać negocjacji na standardach powszechnie akceptowanych,

(d) bottom-up to skuteczna strategia negocjacyjna.

72. Dedukcja normatywna wiąże się z strategią negocjacyjną:

(a) top-down,

(b) bottom-up,

(c) top-up,

(d) dedukcja normatywna nie wiąże się z żadną strategią negocjacyjną.

73. Do esencjaliów negocjacyjnych zaliczamy:

(a) przestrzeń negocjacyjną i cel negocjacyjny,

(b) regułę uniwersalną i maksymę jakości,

(c) racjonalność dyskursywną i przestrzeń negocjacyjną

(d) regułę uniwersalną, racjonalność dyskursywną i przestrzeń negocjacyjną

.

74. Zasada uniwersalności oznacza, że:

(a) należy szanować reguły języka i logiki,

(b) rozstrzygnięcia negocjacyjne należy opierać jedynie o uniwersalną normę postępowania,

(c) na każdym etapie negocjacji należy szanować ustalenia faktyczne,

(d) należy ufać bez ograniczeń swemu partnerowi negocjacyjnemu.

75. Zasady specyficzne dla modelu argumentacyjnego to:

(a) zasada symetrii i abstrakcji,

(b) zasada nieograniczonego zaufania i braku dominacji,

(c) zasada abstrakcji i nieograniczonego uczestnictwa,

(d) zasada uniwersalności i abstrakcji.
76. Które z wymienionych etapów należą do modelu negocjacyjnego Gullivera? [+ustalenie planu negocjacji, ustalenie zakresu negocjacji, niwelowanie różnic, ostateczny targ, potwierdzenie kompromisu]

(a) wybór miejsca przeprowadzenia negocjacji,

(b) przygotowanie się do ostatecznego targu,

(c) wykonanie porozumienia,

(d) ograniczenie możliwego kryzysu uzyskując zadowalające rozwiązanie.


77. Jakie esencjalia negocjacyjne scharakteryzują model argumentacyjny?

(a) słuszność,

(b) strategia mieszana,

(c) przestrzeń retoryczna,

(d) brak wiedzy tła.


78. Jakie esencjalia negocjacyjne charakteryzują model topiczno-retoryczny?

(a) skuteczność,

(b) przestrzeń etyczna,

(c) strategia top-down,

(d) psychologiczna wiedza tła.

79. Jakie esencjalia negocjacyjne charakteryzują model ekonomiczny?

(a) efektywność ekonomiczna,

(b) ekonomiczna przestrzeń negocjacyjna,

(c) strategia bottom-up,

(d) wiedza ekonomiczna.
80. Jakie sytuacje uzasadniają stosowanie modelu argumentacyjnego? [+subsydiarne-pat negocjacyjny, instrumentalne-strategia retoryczna, ochrona interesu ekonomicznego]

(a) perspektywa kooperacji,

(b) konflikt zasadniczych wartości, - autonomiczne

(c) spór o wartości niepieniężne,- komplementarne

(d) spór o interes ekonomiczny.


81. Które zarzuty dotyczące modelu argumentacyjnego zostały sformułowane przez pozytywistów? [+poszerzenie do władczości?]

(a) fasadowość modelu argumentacyjnego

(b) odwoływanie się do etyki i pozaprawnych wartości

(c) jednoznaczne i z góry wyznaczone rozstrzygnięcie

(d) brak gwarancji na uzyskanie słusznego rozstrzygnięcia


82. Koncepcje maksym konwersacyjnych sformułował:

(a) Dworkin,

(b) Gulliver,

(c) Grice,

(d) Habermas.

83. Zasada nieograniczonego uczestnictwa nie oznacza, że:

(a) wszyscy, którzy mają w tym interes ekonomiczny mogą wziąć udział w negocjacjach,

(b) nie negocjujemy rzeczy oczywistych,

(c) nie ma interesów uprzywilejowanych,

(d) nie ma zewnętrznego przymusu uczestnictwa w negocjacjach.

84. Cztery główne zasady modelu Harwardzkiego, to:

(a) ludzie, interes, wiedza, cele,

(b) ludzie, interes, opcje, cele,

(c) ludzie, interes, opcje, standardy ,

(d) cel, porozumienie, ludzie, standardy.

85. Elementem struktury mowy dotyczącym techniki jej wygłaszania, operowania gestami, mimiką, głosem jest:

(a) Actio,

(b) Mnemonika,

(c) Elokucja,

(d) Inwencja.

86. Model negocjacyjny Douglasa nie przewiduje:

(a) zdefiniowania kwestii spornych,

(b) rozpoznania zakresu kwestii spornych,

(c) uzyskania zadawalającego rozstrzygnięcia,

(d) fazy uzasadnienia.

87. Według Arystotelesa:

a) we wnioskowaniach erystycznych słuszna jest forma, ale treść nie jest prawdziwa

b) we wnioskowaniach erystycznych słuszna jest treść, lecz niewłaściwa forma,

c) w sofistyce błędna jest forma wnioskowania,

d) wszystkie odpowiedzi są fałszywe.


88. Umiejętnością słuchania innych i zapamiętywania tekstu własnej oracji jest:

a) Actio,

b) Elokucja,

c) Inwencja,

d) Mnemonika.

89. Elementem(-ami) istotnym(-i) dla pojęcia partykularnego audytorium jest/są:

a) namowa,

b) skuteczność,

c) akceptacja większości,

d) bezwzględna zgoda wszystkich.

90. Model topiczno-retoryczny: [Opiera się na partykularnym audytorium]

a) opiera się na uniwersalnym audytorium,

b) jest z punktu widzenia etycznego indyferentny,

c) nie jest w nim istotna wiedza psychologiczna o uczestnikach negocjacji,

d) brak w nim wiedzy tła.

91. W modelu ekonomicznym ważna jest: [efektywność]

a) etyczna przestrzeń negocjacyjna,

b) słuszność,

c) retoryka,

d) wszystkie odpowiedzi są fałszywe.
92. Według Perelmana przekonanie jest :

a) osobowe,

b) stopniowalne,

c) pojęciem intencjonalnym,

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

93. „Nie należy bez uzasadnionego powodu zmieniać ustalonych reguł” to zasada:

a) autorytetu,

b) wystarczającej akceptacji,

c) bezwładności,

d) nominalizmu.

94. Model harwardzki:

a) jest eklektyczny,

b) nakazuje opierać negocjacje na standardach etyczno-moralnych,

c) jest oparty o zasady,

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa.

95. Jakie było stanowisko Arthura Schopenhauera w kwestii oceny erystyki?

a) zdecydowanie negatywne,

b) zdecydowanie pozytywne,

c) mieszane,

c) Schopenhauer nie zajmował się erystyką.

96. Który chwyt erystyczny jest w pewnych przypadkach dozwolony, a w innych nie?

a) pozorowanie braku kompetencji,

b) fabrykowanie konsekwencji,

c) argumenty ad personam,

d) ukrywanie celu negocjacyjnego

97. Jakie elementy składają się na strategię erystyczną Le Granda? [-emaptyczna proba wzbudzenia sympatii

, aktywne pretensje, ostateczny atak i proba zawlaszczenia sporu]

a) pozyskiwanie zaufania oponenta,

b) stopniowe wzbudzanie poczucia winy w oponencie,

c) ciągłe zgłaszanie własnej niekompetencji,

d) próba wzbudzenia empatii w oponencie

98. Jakie są zasady skutecznego negocjowania, typowe dla modelu topiczno-retorycznego ?

a) zasada relatywizmu,

b) zasada autorytetu,

c) zasada zmienności

d) zasada nominalizmu.
99. Które zasady skutecznego negocjowania, typowe dla modelu topiczno-retorycznego, są związane z zasadą zmienności?

a) zasada nominalizmu,

b) zasada relatywizmu,

c) zasada pluralizmu,

d) zasada ograniczonej szczerości.


100. Które z wymienionych pojęć składa(-ją) się na rozumienie retoryki? [+kompozycja]

a) Inwencja,

b) Mnemonika,

c) Actio,

d) Elokucja,
101. Arystotelesowskim podziałem toposów istotnym z punktu widzenia negocjacji jest podział na toposy:

a) ogólne i szczególne,

b) wspólne i specjalne,

c) językowe i pozajęzykowe,

d) praktyczne i teoretyczne.

102. Czym jest uniwersalne audytorium?

a) bytem abstrakcyjnym i transcendentalnym,

b) partykularnym zbiorem słuchaczy,

c) tworem podobnym do konstrukcji podmiotu w filozofii Kanta,

d) celem osiąganym poprzez akceptację większości słuchaczy.

103. Zgodnie z która zasadą negocjacyjną wszyscy uczestnicy negocjacji mają równe prawa, obowiązki oraz ograniczenia?

(a) dobrowolności,

(b) nieograniczonego uczestnictwa,

(c) symetrii,

(d) braku dominacji.

104. Strategia top-down charakterystyczna jest dla modelu:

(a) ekonomicznego,

(b) argumentacyjnego,

(c) topiczno-retorycznego,

(d) wszystkie odpowiedzi są poprawne.

105. Strategia bottom-down charakterystyczna jest dla modelu:

(a) topiczno-retorycznego,

(b) ekonomicznego,

(c) nie należy do żadnego modelu,

(d) argumentacyjnego.

106. Która z praktyk erystycznych powoduje chaos i dezorientacje przeciwnika?

a) argumenty ad personam,

b) ukrywanie celu,

c) ekspansja erystyczna,

d) retorsi argumenti.

107. Która z wymienionych praktyk erystycznych należy do niedozwolonych?

a) argumenty ad personam,

b) domaganie się usprawiedliwień twierdzeń oczywistych,

c) ironiczne przedstawianie przykładów swojej niekompetencji,

d) odpowiadanie na argument sofistyczny czy erystyczny innym argumentem sofistycznym lub erystycznym.


108. Która z zasad skutecznego negocjowania zakłada, iż należy zmierzać do celu, rozwiązywać, a nie przemieszczać problemy?

a) zasada bezwładności,

b) zasada relatywizmu,

c) zasada autorytetu,

d) zasada bezpośredniości.


109. Które z niżej wymienionych propozycji należą do zasad skutecznego negocjowania?

a) zasada relatywizmu,

b) zasada ukrywania celu,

c) zasada nominalizmu,

d) zasada bezwładności.


110. O „nowej retoryce” mówił:

a) Arystoteles,

b) Ch. Perelman,

c) Petrażycki,

d) Douglas.


111. W strategii bottom-up przygotowanie do negocjacji należy zacząć od:

a) określenia negocjacyjnego przypadku,

b) uzasadnienia, po co siadamy do stołu negocjacyjnego,

c) określenia możliwego do zaakceptowania rozwiązania,

d) nie trzeba się przygotowywać, po prostu się negocjuje.

zasady skutecznego negocjowania:

- nominalizmu - zawsze myslimy negocjowanym przypadkiem

- bezposredniosci - negocjacje moga zawsze bezp. prowadzic do celu

- relatywizmu - musi relatywizowac proces negocjacji w roznych aspektach kontekstowych

- pluralizmu - niewspolmiernosc, niewiadomo, ktora wartosc okaze sie wazna

- bezwladnosci - zw. z zasada bezp. lub zasada anty-topiczna, bez nieuzasadnionych powodow nie mozna zmieniac regul

- autorytetu - nie ma glownego negocjatora, nie ma autorytetu, model silnie psychologiczny

- wystarczajacej akceptacji - namowa konkretnych ludzi, nie do przyjecia w modelu argum.

- zmiennosci - sytuacja relatywna,zasada dialektyczna, zw. z zasada relatywizmu i pluralizmu

- ograniczonej szczerosci (indywidualna) - ograniczona szczerosc ma wydzwiek erystyczny

- ograniczonego zaufania (wzajemna) - wziasc na siebie rodzaj odpowiedzialnosci ktory jest wspolny


chwyty erystyczne:

1) ekspansja erystyczna (hamstwo negocjacyjne) - niedozwolone

2) zasada bezposredniosci - nied.

3) odwolanie sie do rzekomej akceptacji audytorium - niedozw.

4) wykorzystanie argumentow przeciwnika (retorsia argumenti) dozwolone

5) fabrykowanie konsekwencji (wyprowadzanie z cudzego twierdzenia arugementow) - dozw./niedozw.

6) krytykowanie celu negocjacyjnego (madry negocj. nie od razu odkrywa cel) - niedozw./dozw.

7)odp. na argument sofistyczny/erystyczny innym arg. sof./er. - niedozw.

8) argumentacja ad personam (np. och,jaki masz piekny sweter) - niedozwolone

9) domaganie sie uzas. twierdzen oczywistych - niedozw

10) ironiczne zglaszanie niekompetencji (np. och, jaki pan madry,nie to co ja..) - niedozw.


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Prywatność. Copyright – 1999-2018 INTERIA.PL, wszystkie prawa zastrzeżone.