Ostatnio: nigdy

Darmowe galerie dla serwisów aukcyjnych

WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA

pytania egzaminacyjne

1. Z hermeneutyką prawniczą daje się powiązać pojęcia:

(a) audytorium partykularnego

(b) językowości

(c) czystej metody normatywnej

(d) sylogizmu prawnego

2. Można wyróżnić hermeneutykę:

(a) ontologiczną (fenomenologiczną)

(b) topiczno-retoryczną

(c) twardą

(d) miękką

3. Za twórcę szkoły ekonomicznej analizy prawa uchodzi:

(a) Kelsen

(b) Hart

(c) Kaufmann

(d) Posner

4. Norma wedle Kelsena jest:

(a) elementem systemu prawa

(b) performatywem

(c) przeżyciem psychicznym

(d) równoważna jakiejś nomie moralnej

5. Powiązania pomiędzy normami w systemie statycznym mają charakter:

(a) inferencyjno-treściowy - treściowo-inferencyjny

(b) formalno-kompetencyjny

(c) brak takich powiązań

(d) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

6. Według Dworkina na pojęcie prawa składają się:

(a) m.in. reguła uznania

(b) m.in. reguła zmiany

(c) m.in. reguła rozstrzygania

(d) m.in. zasady prawne - principles

7. Twierdzenie, że prawo jest rezultatem przeprowadzenia dyskursu praktycznego zostało sformułowane na gruncie:

(a) koncepcji Harta

(b) pozytywizmu prawnego

(c) ekonomicznej analizy prawa

(d) koncepcji Alexy'ego

8. Regułami wtórnymi u Harta były:

(a) reguła nakazująca pośrednie stosowanie prawa precedensowego

(b) reguła uznania (rozpoznania)

(c) reguła określająca, jakie reguły (normy) pierwotne należą do systemu prawa

(d) reguła zakazująca zabijania

9. Niepozytywistyczny charakter miały następujące koncepcje filozoficznoprawne:

(a) koncepcja Dworkina

(b) koncepcja Petrażyckiego

(c) koncepcja Posnera

(d) koncepcja Holmesa

10. Istotą prawa w ujęciu Holmesa nie jest:

(a) idealnie obowiązująca norma

(b) przewidywanie, co zrobią sędziowie

(c) wynik dyskursu praktycznego

(d) żadne z powyższych

11. O rozdziale prawa i moralności nie mówił:

(a) pozytywizm kontynentalny

(b) Kelsen

(c) Austin

(d) św. Tomasz

12. Prawo sprowadzone jest do idealnie obowiązujących norm w:

(a) koncepcji Holmesa

(b) realizmie amerykańskim

(c) teorii Petrażyckiego

(d) żadna odpowiedź nie jest poprawna

13. Cechą procesu rozumienia w hermeneutyce jest:

(a) koło hermeneutyczne

(b) językowość

(c) historyczność

(d) przedrozumienie -inaczej przedsąd

14. Za zasady prawne w rozumieniu Dworkina nie można uznać następujących stwierdzeń:

(a) dyskurs praktyczny powinien uwzględniać zasady komunikacji językowej

(b) in dubio pro reo

(c) uprawnioną jest tylko metoda interpretywizmu

(d) prawo składa się z reguł pierwotnych i wtórnych

15. Teorię argumentacyjnej Perelmana można powiązać z pojęciami:

(a) partykularnego audytorium

(b) przekonania

(c) uniwersalnego audytorium

(d) namowy

16. Ekonomiczną analizę prawa rozpropagował:

(a) Holmes - realizm prawny

(b) Posner

(c) Hart - pozytywizm

(d) żaden z powyższych

17. O normie podstawowej (Grundnorm) była mowa w związku z:

(a) koncepcją reguł i zasad Dworkina

(b) koncepcją reguł wtórnych Kelsena

(c) koncepcją efektywności ekonomicznej

(d) żadne z powyższych - koncepcja dynamicznego systemu Kelsena

18. System statyczny to system, w którym norma niższa wynika:

(a) z treści reguły uznania

(b) z treści normy podstawowej

(c) z treści normy wyższej

(d) z zasady prawnej

19. Według Dworkina na pojęcie prawa składają się:

(a) normy/reguły prawne - inaczej principles

(b) reguła uznania

(c) tzw. policies

(d) norma podstawowa

20. Twierdzenie, że prawo jest rezultatem procesu interpretacji zastało sformułowane na gruncie:

(a) fenomenologicznej wersji hermeneutyki prawniczej

(b) realizmu prawnego

(c) hermeneutyki prawniczej

(d) realizmu prawniczego

21. Realizm prawniczy nie akceptował następujących twierdzeń:

(a) prawo pozytywne jest wyprowadzane z norm prawa natury

(b) obowiązuje tylko prawo ustanowione przez suwerena

(c) ważne jest „prawo w działaniu”

(d) prawo nie daje się zredukować do psychologicznych lub socjologicznych faktów

22. Założenie, że proces wykładni i stosowania prawa ma charakter sylogistyczny, nie było przyjmowane przez:

(a) realizm skandynawski

(b) realizm amerykański

(c) Holmesa

(d) pozytywizm kontynentalny

23. Za pozytywistyczne były uznawane następujące koncepcje filozoficznoprawne:

(a) koncepcja Austina

(b) teoria Petrażyckiego

(c) koncepcja Perelmana

(d) żadna z powyższych

24. Istoty prawa nie sprowadzano wyłącznie do pojęcia normy (reguły) w:

(a) pozytywizmie prawniczym

(b) czystej teorii prawa Kelsena

(c) pozytywizmie kontynentalnym

(d) realizmie skandynawskim

25. Z ekonomiczną analizą prawa wiązać można pojęcie:

(a) efektywności

(b) namowy

(c) audytoriu uniwersalnego

(d) teorii racjonalnego wyboru

26. Z hermeneutyką prawniczą daje się powiązać pojęcia:

(a) koła hermeneutycznego

(b) namowy

(c) czystej metody erystycznej

(d) przedrozumienia

27. Można wyróżnić hermeneutykę:

(a) miękką

(b) topiczno-retoryczną

(c) twardą

(d) żadne z powyższych

28. Za twórcę szkoły ekonomicznej analizy prawa uchodzi:

(a) Kelsen

(b) Hart

(c) Kaufmann

(d) żaden z powyższych - Richard Posner

29. Norma prawna wedle Kelsena nie jest:

(a) elementem systemu prawa

(b) czystą powinnością

(c) przeżyciem psychicznym

(d) równoważna jakiejś nomie moralnej

30. Powiązania pomiędzy normami w systemie dynamicznym mają charakter:

(a) inferencyjno-treściowy

(b) formalno-treściowy

(c) brak takich powiązań

(d) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna - formalno-kompetencyjny

31. Według Dworkina na pojęcie prawa składają się:

(a) m.in. reguły/normy prawne

(b) m.in. norma podstawowa - Kelsen

(c) m.in. reguła uznania - Hart

(d) m.in. zasady prawne

32. Twierdzenie, że prawo jest rezultatem przeprowadzenia dyskursu praktycznego zostało sformułowane na gruncie:

(a) koncepcji Harta

(b) teorii Posnera

(c) ekonomicznej analizy prawa

(d) żadna odpowiedź nie jest poprawna

33. Regułami wtórnymi u Harta były:

(a) reguła podstawowa (najwyższa)

(b) niektóre reguły pierwotne

(c) reguła określająca, jakie reguły (normy) pierwotne należą do systemu prawa

(d) reguła zakazująca zabijania

34. Niepozytywistyczny charakter miały następujące koncepcje filozoficznoprawne:

(a) koncepcja Kelsena

(b) normatywizm

(c) koncepcja Harta

(d) koncepcja Posnera

35. Prawo sprowadzone jest do idealnie obowiązujących norm w:

(a) normatywizmie

(b) realizmie amerykańskim

(c) teorii Dworkina

(d) żadna odpowiedź nie jest poprawna

36. Z ekonomiczną analizą prawa powiązać można pojęcia:

(a) teorii racjonalnego wyboru

(b) przekonania

(c) homo oeconomicus

(d) systemu dynamicznego

37. Cechą procesu rozumienia w hermeneutyce nie jest:

(a) retoryczność

(b) topiczność

(c) kontemporalność

(d) przedrozumienie

38. Za zasady prawne w rozumieniu Dworkina nie można uznać następujących stwierdzeń:

(a) nikt nie powinien czerpać korzyści ze zła, które wyrządził

(b) in dubio pro reo

(c) każdy może wziąć udział w dyskursie praktycznym

(d) prawo składa się z reguł pierwotnych i wtórnych

39. Teorię argumentacyjnej Perelmana można powiązać z pojęciami:

(a) partykularnego audytorium[

(b) tezy o przypadku szczególnym

(c) uniwersalnego audytorium

(d) imperatywu hipotetycznego

40. Ekonomiczną analizę prawa rozpropagował:

(a) Holmes

(b) Dworkin

(c) Hart

(d) Posner

41. O normie podstawowej (Grundnorm) była mowa w związku z:

(a) koncepcją reguł i zasad Dworkina

(b) koncepcją reguł pierwotnych Harta

(c) koncepcją efektywności ekonomicznej

(d) żadna odpowiedź nie jest poprawna - Kelsen

42. System statyczny, to system w którym norma niższa wynika:

(a) z treści reguły zmiany

(b) z treści normy podstawowej

(c) z formy normy najwyższej

(d) z policies

43. Według Harta na pojęcie prawa składają się:

(a) standardy

(b) zasady prawne

(c) tzw. policies

(d) żadne z powyższych

44. Twierdzenie, że prawo jest rezultatem procesu interpretacji (rozumienia) zastało sformułowane na gruncie:

(a) fenomenologicznej wersji hermeneutyki prawniczej

(b) koncepcji Kaufmanna

(c) pozytywizmu

(d) realizmu amerykańskiego

45. Amerykański realizm prawniczy nie akceptował następujących twierdzeń:

(a) prawo pozytywne nie jest wyprowadzane z norm prawa natury

(b) obowiązuje tylko prawo ustanowione przez suwerena

(c) ważne jest „prawo w księgach”

(d) prawem jest to, co robią sędziowie

46. Założenie że proces wykładni i stosowania prawa ma charakter logiczny było przyjmowane przez:

(a) Holmesa

(b) jurysprudencję pojęciową (Begriffsjurisprudenz)

(c) Perelmana

(d) pozytywizm kontynentalny

47. Przedstawicielami nurtu ontologicznego w hermeneutyce byli:

(a) Dilthey

(b) Kaufmann

(c) Gadamer

(d) Schleiermacher

48. Przedstawicielami nurtu ontologicznego w hermeneutyce nie byli (był):

(a) Dilthey

(b) Schleiermacher

(c) Kaufmann

(d) Heidegger

49. Sonderfallthese (tezę o przypdku szczególnym) głosił:

(a) Hart

(b) Holmes

(c) Perelman

(d) żaden z powyższych - R. Alexy

50. Pojęcie uniwersalnego audytorium pojawiło się w koncepcjach:

(a) Harta

(b) Diltheya

(c) Gadamera

(d) Perelmana

51. Z ekonomiczną analizą prawa da się powiązać pojęcia:

(a) homo oeconomicus

(b) uniwersalnego audytorium

(c) namowy

(d) toposu

52. O normie najwyższej mówił Kelsen rozważając przypadek:

(a) systemu dynamicznego

(b) systemu statycznego

(c) rozdziału prawa i moralności

(d) systemu sfingowanego

53. O prawie jako czystej powinności mówił:

(a) Holmes

(b) Hart

(c) Kelsen

(d) żaden z powyższych

54. Dworkin, krytykując pozytywizm prawniczy, stwierdził:

(a) prawo nie składa się tylko z norm/reguł prawnych

(b) powinno się oddzielać prawo od moralności

(c) należy odróżniać reguły pierwotne i wtórne

(d) prawo powinno być efektywne ekonomicznie

55. Pojęcie „rozumienia” miało kluczowe znaczenie w:

(a) koncepcji Kelsena

(b) amerykańskim realizmie prawniczym

(c) koncepcji Diltheya

(d) koncepcji Kaufmanna

56. Amerykański realizm prawniczy nie akceptował następujących twierdzeń:

(a) prawo „w księgach” jest ważniejsze niż „prawo w działaniu”

(b) obowiązuje tylko prawo ustanowione przez suwerena

(c) prawo należy do sfery czystej powinności

(d) prawo to nie tylko ustawa

57. Pogląd, że rozstrzygnięcia prawne są dokonywane wyłącznie w oparciu o normy (reguły) obowiązującego (stanowionego) prawa był kwestionowany przez:

(a) pozytywizm prawniczy

(b) Austina

(c) jurysprudencję pojęciową

(d) żadna odpowiedź nie jest poprawna

58. Teza o rozdziale prawa i moralności pojawiła się w:

(a) czystej nauce prawa Kelsena

(b) koncepcjach prawnonaturalnych

(c) pozytywizmie prawniczym

(d) normatywizmie

59. Tezę, że prawo jest „odkrywane”, a nie „tworzone” głosili zwolennicy:

(a) dziewiętnastowiecznego pozytywizmu prawniczego

(b) zwolennicy koncepcji psychologicznych prawa

(c) Posner

(d) żadne z powyższych - doktryna prawa natury

60. Sonderfallthese (teza o przypadku szczególnym) została opisana przez:

(a) Perelmana

(b) Viehwega

(c) Harta

(d) żadnego z powyższych - R. Alexy

61. Cechą procesu rozumienia w hermeneutyce jest:

(a) logiczność

(b) dogmatyczność

(c) ekspansja erystyczna

(d) historyczność

62. System statyczny Kelsena, to system w którym norma wyższa:

(a) wyznacza inferencyjnie treści normy niższej

(b) zawiera kompetencję do wydania normy niższej

(c) określa treść normy niższej

(d) ustanawia pozaprawne standardy

63. Standardami według Dworkina są:

(a) reguła uznania

(b) zasady prawne - principles

(c) normy określające cele społeczno-ekonomiczne - inaczej policies

(d) policies

64. Podział na nurt metodologiczny (epistemologiczny) i ontologiczny dotyczył:

(a) realizmu skandynawskiego

(b) koncepcji prawnonaturalnych

(c) ekonomicznej analizy prawa

(d) żadne z powyższych

65. Realistycznymi (w sensie realizmu prawnego) były następujące kierunki:

(a) Begriffsjurisprudenz (jurysprudencja pojęciowa)

(b) teoria Holmesa

(c) koncepcje prawa natury

(d) pozytywizm Harta

66. Pogląd, że rozstrzygnięcia prawne są dokonywane wyłącznie w oparciu o normy (reguły) obowiązującego (stanowionego) prawa, nie był przyjmowany przez:

(a) pozytywizm kontynentalny

(b) Austina

(c) Kelsena

(d) Holmesa

67. O prawie jako zbiorze reguł pierwotnych i wtórnych nie mówił:

(a) Austin

(b) Dworkin

(c) Kelsen

(d) Hart

68. Rozdział na „prawo w księgach“ i „prawo w działaniu“ został wprowadzony:

(a) przez św. Tomasza z Akwinu

(b) przez Austina

(c) w amerykańskim realizmie prawniczym

(d) w skandynawskim realizmie prawnym

69. Z ekonomiczną analizą prawa wiązać można pojęcie:

(a) tezy o przypadku szczególnym

(b) namowy

(c) audytoriu uniwersalnego

(d) żadne z powyższych

70. System statyczny, to system w którym norma niższa wynika:

(a) z treści reguły zmiany

(b) z treści normy podstawowej

(c) z treści normy wyższej

(d) żadne z powyższych

71. Twierdzenie, że prawo jest rezultatem procesu interpretacji (rozumienia) zastało sformułowane na gruncie:

(a) normatywnej teorii prawa

(b) realizmu prawnego

(c) hermeneutyki prawniczej

(d) teorii Kaufmanna

72. Teza, iż „sędzia jest ustami ustawy”, opisuje stanowisko:

(a) realizmu amerykańskiego

(b) realizmu skandynawskiego

(c) pozytywizmu kontynentalnego

(d) ekonomicznej analizy prawa

73. Pojęcie „minimum treści prawa natury” zdefiniował:

(a) Petrażycki

(b) św. Tomasz z Akwinu

(c) Hart

(d) żaden z powyższych

74. O sędzim Herkulesie mówił:

(a) Hart

(b) Holmes

(c) Alexy

(d) Dworkin

75. Z perspektywy „złego człowieka” na prawo patrzył:

(a) Dworkin

(b) Beccaria

(c) Holmes

(d) Watson

76. Twierdzenie Coase'a wiąże się z:

(a) realizmem prawnym

(b) prawem natury

(c) ekonomiczną analizą prawa

(d) żadne z powyższych

77. Pozytywistą nie był (nie byli):

(a) Holmes

(b) Kaufmann

(c) Posner

(d) Dworkin

78. Zasady prawne wg Dworkina:

(a) są normami prawnymi (należą do systemu prawnego)

(b) są stosowane na zasadzie „wszystko-albo-nic‟

(c) mają „wymiar wagi‟

(d) mogą być sprzeczne z regułami prawnymi

79. Ze względu na moc wiążącą wyróżniamy:

(a) wykładnię sensu largo

(b) wykładnię autentyczną

(c) wykładnię sensu largissimo

(d) wykładnię operatywną

80. Dyrektywą wykładni systemowej nie jest:

(a) domniemanie języka specjalnego

(b) zakaz wykładni per non est

(c) zakaz wykładni prowadzącej do luk

(d) dyrektywa lege non distinguente

81. Zakaz wykładni homonimicznej jest dyrektywą:

(a) wykładni językowej

(b) wykładni gramatycznej

(c) wykładni lingwistycznej

(d) wykładni systemowej

82. Wykładnia synonimiczna:

(a) zakazuje zastępowania definicji legalnych synonimami

(b) jest zakazana

(c) jest zawsze dopuszczalna

(d) jest czasami dopuszczalna

83. Racjonalny prawodawca:

(a) nie stanowi norm sprzecznych analitycznie (formalnie)

(b) nie stanowi norm sprzecznych (niezgodnych) prakseologicznie

(c) jest zawsze sprawiedliwy w sensie prawnonaturalnym

(d) uznaje tylko racje ekonomiczne

84. Wedle dynamicznych teorii wykładni:

(a) należy preferować wyniki wykładni językowej

(b) należy preferować wyniki wykładni funkcjonalnej

(c) należy uwzględniać tylko i wyłącznie wyniki wykładni systemowej

(d) należy brać pod uwagę tylko i wyłącznie wyniki wykładni systemowej i funkcjonalnej

85. Elementami operatywnej koncepcji wykładni są (jest):

(a) zasada clara non sunt interpretanda

(b) desuetudo

(c) dyrektywy wykładni gramatycznej

(d) imperatyw hipotetyczny

86. Materiałami interpretacyjnymi mogą być:

(a) komentarz do kodeksu karnego

(b) protokół z posiedzenia Sejmu

(c) orzeczenie Sądu Apelacyjnego

(d) żadna odpowiedź nie jest poprawna

87. Argumentum a simile występuje:

(a) w dwóch podstawowych formach

(b) w trzech podstawowych formach

(c) nie można mówić o formach tego wnioskowania

(d) m.in. w postaci rozumowania a contrario

88. Wykładnia funkcjonalna:

(a) pełni funkcję subsydiarną

(b) nie jest preferowana w teoriach dynamicznych wykładni

(c) określa granice wykładni

(d) jest podstawą wykładni legalnej

89. Wykładnia systemowa:

(a) ma zawsze pierwszeństwo przed wykładnią lingwistyczną

(b) ma zawsze pierwszeństwo przed wykładnią językową

(c) ma charakter subsudiarny

(d) to element wykładni operatywnej

90. Lege non distinguente nec nostrum est distinguere jest dyrektywą wykładni:

(a) językowej

(b) gramatycznej

(c) subiektywnej

(d) dynamicznej

91. Pogląd, że norma prawna jest „dekodowana” (rekonstruowana) z przepisów prawnych związany jest z :

(a) operatywną koncepcją wykładni prawa

(b) derywacyjną koncepcją wykładni prawa

(c) wykładnią doktrynalną

(d) statycznymi modelami wykładni

92. Formuła interpretatio cessat in claris związana jest z:

(a) operatywną koncepcją wykładni

(b) wykładnią sensu largissimo

(c) aksjologiczną koncepcją obowiązywania prawa

(d) jest to jedna z dyrektyw wykładni językowej

93. Domniemanie (dyrektywa) języka potocznego:

(a) jest stosowane bezwyjątkowo

(b) jest dyrektywą wykładni systemowej

(c) jest dyrektywą wykładni gramatycznej

(d) w ogóle nie jest dyrektywą wykładni, tylko domniemaniem prawnym

94. Odwołanie się do słownikowych definicji słów jest przykładem zastosowania:

(a) dyrektywy języka prawnego

(b) dyrektywy wykładni synonimicznej

(c) dyrektywy języka potocznego

(d) jednej z dyrektyw wykładni językowej

95. Subsydiarność wykładni systemowej oznacza, że stosowana ona być może:

(a) zawsze po zastosowaniu wykładni językowej i funkcjonalnej

(b) tylko gdy zachodzi taka potrzeba

(c) tylko gdy wykładnia funkcjonalna nie daje jednoznacznych wyników

(d) żadne z powyższych

96. Ratio legis to

(a) założenie racjonalności prawodawcy

(b) wymóg uzasadnienia orzecznia sądowego

(c) cel regulacji prawnej

(d) dyrektywa wykładni systemowej

97. Rozumowanie a maiori ad minus:

(a) jest przykładem rozumowania przez analogię

(b) jest rozumowaniem a contrario

(c) stosowane jest do norm zakazujących

(d) żadne z powyższych - rodzaj rozumowania a fortiori

98. Korzystając w interpretacji przepisów z orzecznictwa, wykorzystujemy:

(a) dyrektywę języka prawnego

(b) dyrektywę języka potocznego

(c) dyrektywę języka specjalnego ?

(d) żadne z powyższych

99. Wśród dyrektyw wykładni systemowej nie znajdziemy:

(a) zakazu wykładni per non est

(b) nakazu interpretacji prawa zgodnie z konstytucją

(c) nakazu interpretacji zgodnie z zasadami prawa

(d) zakazu wykładni prowadzącej do luk

100. Argument z konsekwencji językowej jest dyrektywą wykładni:

(a) językowej

(b) lingwistycznej

(c) funkcjonalnej

(d) nie istnieje taka dyrektywa wykładni

101. Argumentum a fortiori:

(a) ma jedną podstawową formę

(b) ma dwie podstawowe formy

(c) jest domniemaniem interpretacyjnym

(d) jest dyrektywą wykładni funkcjonalnej

102. Argumentum a contrario:

(a) prowadzi do odwrotnych rezultatów niż rozumowania per analogiam

(b) jest bezwyjątkowo stosowane w prawie cywilnym

(c) jest dyrektywą wykładni funkcjonalnej w prawie karnym

(d) żadne z powyższych

103. Przedstawicielem pozytywizmu prawniczego nie jest:

(a) I. Kant

(b) H. Kelsen

(c) św. Augustyn

(d) J. Austin

104. Teoria zakładająca, że „przepisy prawa rażąco niesprawiedliwe nie obowiązują”, to:

(a) teoria Radbrucha

(b) teoria imperatywu

(c) pozytywizm prawniczy

(d) teoria czysto normatywna

105. Twórcą czystej metody normatywnej był:

(a) św. Tomasz

(b) H. Kelsen

(c) św. Augustyn

(d) Grocjusz

106. Twórcą teorii imperatywu kategorycznego był:

(a) Kelsen

(b) Hart

(c) Radbruch

(d) Kant

107. Imperatyw kategoryczny Kanta zawiera się w następujących stwierdzeniach:

(a) powinniśmy postępować według takich reguł, co do których chcielibyśmy, żeby były powszechnie obowiązującym prawem

(b) nie powinniśmy postępować według takich reguł, co do których chcielibyśmy, żeby były powszechnie obowiązującym prawem

(c) powinniśmy postępować tak, by osiągnąć założony cel

(d) żadne z powyższych

108. Prawo wg L.L. Fullera powinno być:

(a) ogłoszone

(b) ogólne

(c) sprzeczne

(d) możliwe do przestrzegania zgodnie z zasadą imperatywu kategorycznego

109. Jakie warunki moralności prawa wskazywał L.L. Fuller:

(a) prawo powinno działać wstecz,

(b) prawo powinno być sformułowane w sposób zrozumiały,

(c) prawo nie powinno się często zmieniać,

(d) prawo nie powinno być ogólne.

110. Pojęcie prawa wg Johna Austina zakłada:

(a) że prawo istnieje, gdy występuje suweren de iure

(b) że prawo istnieje, gdy występuje suweren de facto

(c) że źródłem prawa jest fakt polityczny

(d) że prawo powinno być ściśle związane z moralnością

111. Reguły wtórne wg H. Harta:

(a) możemy podzielić na dwa typy,

(b) możemy podzielić na trzy typy (reguły zmiany, rozstrzygania i rozpoznawania)

(c) reguła wtórna uznania określa, jakie reguły należą do systemu prawa, a jakie nie należą

(d) reguła wtórna rozstrzygania określa, w jaki sposób należy zmieniać reguły prawa

112. Jakie są główne założenia realizmu prawnego:

(a) prawo nie jest faktem

(b) prawo jest faktem

(c) prawo jest pewnym ideałem - normą

(d) prawo trzeba badać jako fakt

113. Najwybitniejszymi przedstawicielami realizmu amerykańskiego byli:

(a) O. Holmes

(b) J. Austin

(c) J. Frank

(d) K. N. Llewellyn

114. Według H. Kelsena system prawny może mieć postać systemu:

(a) mieszanego

(b) analogicznego

(c) statycznego

(d) dynamicznego

115. Wskaż autora tezy o "ustawowym bezprawiu i ponadustawowym prawie":

(a) Jürgen Habermas

(b) Niklas Luhmann

(c) Carl Schmitt

(d) Gustav Radbruch

116. Wskaż cechy pozytywizmu prawniczego:

(a) brak rozdziału prawa i moralności

(b) brak metody prawniczej

(c) prawo stanowione wynika z prawa naturalnego

(d) normy i reguły muszą być tworzone przez organ kompetentny

117. Rozumienie prawa jest kluczowym pojęciem dla:

(a) realizmu prawniczego

(b) pozytywizmu ustawowego

(c) hermeneutyki

(d) pozytywizmu prawniczego

118. Koncepcja ,,right answer” (jedynej poprawnej odpowiedzi) została opracowana przez:

(a) J. Rawlsa

(b) H.L.A.Harta

(c) R. Nozicka

(d) R. Dworkina

119. Według H. Kelsena powiązania między normami w systemie statycznym mają charakter:

(a) inferencyjny

(b) treściowy

(c) kompetencyjny

(d) logiczny

120. Odnosząc się do relacji prawa i moralności, H. Hart proponuje:

(a) pełny faktyczny rozdział prawa i moralności

(b) unifikację tych dwóch systemów normatywnych

(c) uwzględnienie przez prawo minimum treści prawa natury

(d) Hart w swoich rozważaniach nie podejmuje tego wątku

121. ,,Czystą naukę prawa”, opartą na założeniach kantyzmu i neokantyzmu, opracował:

(a) K. Fisher

(b) L. Petrażycki

(c) A. Peczenik

(d) H. Kelsen

122. Najsilniej w swojej teorii sferę bytu i powinności odróżnia:

(a) normatywizm H. Kelsena

(b) ekonomiczna analiza prawna

(c) hermeneutyka prawnicza

(d) teoria argumentacji prawniczej

123. L. Petrażycki jest:

(a) zaliczany ze swoim rozumieniem prawa do nurtu teorii prawa natury

(b) realistą prawnym

(c) przedstawicielem analitycznej filozofii prawa

(d) twórcą oryginalnej teorii argumentacji prawniczej

124. Realizm amerykański:

(a) jest ruchem czysto filozoficznym

(b) nie uznaje rozróżnienia bytu i powinności

(c) za prawo uznaje tylko,, prawo w działaniu”

(d) ujmuje prawo jako twór podlegający nieustannym zmianom

125. System prawa, w którym nie występuje żadna postać niezgodności norm, to system:

(a) zupełny

(b) hierarchiczny

(c) spójny

(d) otwarty

126. Norma najwyższa w systemie dynamicznym jest według H. Kelsena:

(a) normą o najwyższej wartości

(b) uznawana za bezpośrednio oczywistą

(c) normą o czysto tetycznym charakterze

(d) normą czysto pomyślaną lub sfingowaną

127. Hierarchiczna koncepcja systemu prawa jest przyjmowana:

(a) w systemie prawa precedensowego

(b) w systemie prawa globalnego

(c) w systemie prawa stanowionego

(d) w systemie prawa zwyczajowego

? 128. Fundamentalne znaczenie dla nauki prawa mają pojęcia:

(a) prawa

(b) efektywności

(c) normy sankcjonowanej

(d) systemu prawa

129. System prawa stanowionego istnieje w:

(a) Anglii

(b) Australii

(c) Stanach Zjednoczonych

(d) Niemczech

130. System prawa precedensowego istnieje w:

(a) Anglii

(b) Polsce

(c) Francji

(d) Stanach Zjednoczonych

131. W systemie prawa stanowionego przyjmuje się założenie, że:

(a) prawo pozytywne i naturalne stanowią jedną całość

(b) obok prawa pozytywnego obowiązuje również prawo zwyczajowe

(c) źródłem obowiązującego prawa jest ustawa

(d) źródłem obowiązującego prawa są precedensy

132. System mieszany to system w którym:

(a) obowiązuje zarówno prawo pozytywne jak i naturalne

(b) obowiązują zarówno normy prawa stanowionego jak i precedensy

(c) system prawa stanowionego i system precedensów wzajemnie się uzupełnia

(d) istnieją równolegle dwa systemy obowiązującego prawa

133. System prawa krajowego jest częścią:

(a) systemu prawa naturalnego

(b) systemu prawa zwyczajowego

(c) systemu prawa globalnego

(d) żadna odpowiedź nie jest prawdziwa

134. Prawo globalne to:

(a) prawo powszechnie obowiązujące

(b) prawo europejskie

(c) prawo krajowe z elementami prawa europejskiego

(d) żadna odpowiedź nie jest prawdziwa

135. W sporze o metodę prawniczą istniały następujące stanowiska:

(a) nie istnieje żadna metoda prawnicza

(b) istnieje specyficzna tylko dla prawa metoda

(c) prawo korzysta wyłącznie z metod wypracowanych przez logikę formalną

(d) prawo korzysta z wielu metod wypracowanych przez inne nauki

136. Koncepcja sylogizmu prawniczego była przyjmowana przez:

(a) R. Dworkina

(b) kontynentalny pozytywizm prawniczy

(c) realizm prawny

(d) hermeneutykę prawniczą

137. Metodę formalno-dogmatyczną preferowali zwolennicy:

(a) pozytywizmu prawniczego

(b) prawa natury

(c) argumentacji prawniczej

(d) realizmu prawnego

138. O czystej metodzie normatywnej mówił:

(a) J. Austin

(b) H.L.A. Hart

(c) H. Kelsen

(d) R. Dworkin

139. Gdy idzie o modele kształcenia prawniczego to istnieje:

(a) Brukselska szkoła prawa

(b) Kontynentalna szkoła prawa

(c) Amerykańska szkoła prawa

(d) Skandynawska szkoła prawa

140. Kontynentalna szkoła prawa preferuje:

(a) badanie precedensów

(b) metodę formalno-dogmatyczną

(c) pozytywistyczny model nauki prawa

(d) hermeneutyczne ujęcie prawa

141. Amerykańska szkoła prawa preferuje:

(a) sylogizm prawniczy

(b) czystą metodę normatywną

(c) metodę analizy konkretnych przypadków (case method)

(d) metodę hermeneutyczną

142. Koncepcje prawnonatralne zakładają że:

(a) prawo jest rezultatem procesu interpretacji

(b) prawo jest rezultatem dyskursu praktycznego

(c) prawo jest rezultatem stanowienia

(d) żadna odpowiedź nie jest prawdziwa

143. Dla zwolenników prawa natury prawo pozytywne jest:

(a) wywodzone ze standardów prawnych

(b) wywodzone z innych norm prawnych

(c) wywodzone z norm prawa natury

(d) wywodzone z powszechnie akceptowanych zwyczajów

144. Substancjalne koncepcje prawa natury głoszą że:

(a) normy prawa natury istnieją samoistnie

(b) normy prawa natury wywodzone są z innych norm ?

(c) normy prawa natury wywodzone są z pewnego rodzaju bytu

(d) normy prawa natury są wymyślane przez człowieka

145. Formalne koncepcje prawa natury głoszą że:

(a) źródłem obowiązywania prawa i moralności jest imperatyw kategoryczny

(b) źródłem moralności jest przeżycie psychiczne

(c) wyłączny źródłem istnienia norm moralnych jest Bóg

(d) normy moralne są rezultatem procesu rozumienia

146. Niepozytywistyczny charakter miały koncepcje:

(a) normatywizmu

(b) jurysprudencji pojęciowej

(c) R. Dworkina

(d) żadna odpowiedź nie jest prawdziwa

147. Który z wymienionych poglądów ma charakter niepozytywistyczny:

(a) realizm prawny

(b) normatywizm

(c) argumentacja prawnicza

(d) hermeneutyka prawnicza

148. Podział na „prawo w księgach” i „prawo w działaniu” został wprowadzony przez:

(a) H. Kelsena

(b) R. Dworkina

(c) realizm amerykański

(d) hermeneutykę prawniczą

149. O dyskursywnej naturze prawa była mowa w:

(a) pozytywizmie prawniczym

(b) koncepcji R. Dworkina

(c) szkole ekonomicznej analizy prawa

(d) teorii argumentacji prawniczej

150. Szczególne znaczenie pojęciu rozumienia nadawano w:

(a) pozytywizmie anglosaskim

(b) normatywizmie H. Kelsena

(c) teoriach dyskursu

(d) hermeneutyce prawniczej

151. W kwestii znaczenia normatywnego kognitywizm przyjmował że:

(a) normy są wypowiedziami znaczącymi

(b) normy znaczą to samo co zdania w sensie logicznym

(c) normy mają znaczenie analogiczne do zdań

(d) normy nic nie znaczą

152. W kwestii znaczenia normatywnego nonkognitywizm przyjmował że:

(a) normy dają się zredukować do realnie istniejącego bytu

(b) normy dają się zredukować do idealnie istniejącego bytu

(c) normy są emotywami

(d) normy mają pewne znaczenie analogiczne do zdań

153. Norma jest tworzona za pomocą operatora:

(a) nakazu

(b) zakazu

(c) stanowczej prośby

(d) zalecenia

154. Składnikiem trójelementowej koncepcji normy jest:

(a) dyspozycja

(b) optatyw

(c) hipoteza

(d) performatyw

155. Koncepcja norm sprzężonych zakłada istnienie:

(a) normy zakazującej

(b) normy sankcjonującej

(c) normy zezwalającej

(d) normy sankcjonowanej

156. Performatyw jest:

(a) prawdziwy lub fałszywy - (konstatywy)

(b) słuszny lub niesłuszny

(c) mądry lub głupi

(d) udany lub nieudany

157. Wykładnia dynamiczna była akceptowana w:

(a) pozytywizmie ustawowym

(b) normatywizmie H. Kelsena

(c) hermeneutyce prawniczej

(d) w amerykańskim realizmie prawniczym

158. Wykładnia klaryfikacyjna ma na celu:

(a) ustalenie szerszego kontekstu normatywnego

(b) rekonstrukcję określonej normy postępowania

(c) wybór najważniejszej spośród wartości

(d) ustaleniu znaczenia słów i zwrotów

159. Wykładnia derywacyjna to inaczej wykładnia:

(a) klaryfikacyjna

(b) formalno-dogmatyczna

(c) rekonstruująca normę postępowania

(d) opisowa

160. Normatywne teorie wykładni dzielą się na:

(a) teorie reguł pierwotnych i wtórnych

(b) teorie reguł i standardów

(c) teorie statyczne i dynamiczne

(d) teorie norm prawnych i moralnych

161. Według kryterium zakresu dzielimy wykładnię prawa na:

(a) językową

(b) systemową

(c) operatywna

(d) funkcjonalną

162. Dyrektywą II stopnia jest reguła:

(a) uznania

(b) lex posterior derogat priori

(c) lex specialis derogat legi generali

(d) zmiany

163. O bezpośrednim zastosowaniu logiki w interpretacji prawniczej mówiono w:

(a) hermeneutyce prawniczej

(b) realizmie amerykańskim

(c) analitycznej filozofii prawa

(d) koncepcji Dworkina

164. Można mówić o analizie:

(a) miękkiej

(b) twardej

(c) logicznej

(d) ekonomicznej

Komentarze

Dodaj komentarz

Dodajesz komentarz anonimowo. Zaloguj się.

Dodajesz komentarz anonimowo. Aby komentować pod własnym pseudonimem włącz profil publiczny w ustawieniach.

Autor:
Treść:

Aby przesłać formularz, musisz mieć włączony w przeglądarce Javascript. Jeżeli nie masz, przepisz wspak tekst 4m41lf2qwd:

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Prywatność. Copyright – 1999-2018 INTERIA.PL, wszystkie prawa zastrzeżone.